دانستنی ها
دانستنی ها
9,006

دانستنی ها

9,006
ذرت
' ۲۳
۴۴
ذرت
ژانر

مستند

دسته بندی

دانش و اقتصاد

ژانر

مستند

دسته بندی

دانش و اقتصاد

خلاصه این برنامه

دالنود وتماشای انلاین برنامه دانستنیها

ذرت
۴۴
۲۳'
ذرت
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴۴
۲۳ '