گل سوم مس به سپاهان (محسن آذرباد)
گل سوم مس به سپاهان (محسن آذرباد)
9,236
گل دوم مس به سپاهان (گادوین منشا)
گل دوم مس به سپاهان (گادوین منشا)
18,273
گل اول مس به سپاهان (گادوین منشا)
گل اول مس به سپاهان (گادوین منشا)
16,572
گلزنی شهریار مغانلو در ثانیه ۱۳!
گلزنی شهریار مغانلو در ثانیه ۱۳!
25,838
گل دیدنی امید نورافکن مقابل فولاد
گل دیدنی امید نورافکن مقابل فولاد
35,380
گل اول سپاهان به فولاد (سروش رفیعی)
گل اول سپاهان به فولاد (سروش رفیعی)
11,969
گل اول آلومینیوم به پیمان (امیر نوری)
گل اول آلومینیوم به پیمان (امیر نوری)
5,386
گل اول پیکان به آلومینیوم (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به آلومینیوم (علیرضا کوشکی)
3,995
گل اول پیکان به فولاد (پیمان رنجبری)
گل اول پیکان به فولاد (پیمان رنجبری)
3,994
گل اول فولاد به پیکان (لوسیانو پریرا)
گل اول فولاد به پیکان (لوسیانو پریرا)
3,563
گل دوم سپاهان به پدیده (شهریار مغانلو)
گل دوم سپاهان به پدیده (شهریار مغانلو)
3,857
گل اول سپاهان به پدیده (فرشاد احمدزاده)
گل اول سپاهان به پدیده (فرشاد احمدزاده)
3,099
گل سوم نفت به آلومینیوم (حسن بیت سعید)
گل سوم نفت به آلومینیوم (حسن بیت سعید)
7,597
گل دوم نفت به آلومینیوم (محمدرضا غبیشاوی)
گل دوم نفت به آلومینیوم (محمدرضا غبیشاوی)
5,589
گل اول آلومینیوم به نفت (اسماعیل شریفات)
گل اول آلومینیوم به نفت (اسماعیل شریفات)
4,688
گل اول نفت به آلومینیوم (محمد طیبی)
گل اول نفت به آلومینیوم (محمد طیبی)
4,460
گل دوم گل گهر به مس (فرشید باقری)
گل دوم گل گهر به مس (فرشید باقری)
4,449
گل اول گل گهر به مس (مرتضی تبریزی)
گل اول گل گهر به مس (مرتضی تبریزی)
3,130
گل دوم مس به گل گهر (مجید علیاری)
گل دوم مس به گل گهر (مجید علیاری)
2,982
گل اول مس به گل گهر (مجید علیاری)
گل اول مس به گل گهر (مجید علیاری)
2,814
گل استثنایی محمدحسین فلاح مقابل سپاهان
گل استثنایی محمدحسین فلاح مقابل سپاهان
7,072
گل اول سپاهان به پیکان (فرشاد احمدزاده)
گل اول سپاهان به پیکان (فرشاد احمدزاده)
4,268
گل اول پیکان به سپاهان (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به سپاهان (علیرضا کوشکی)
3,595
گل دوم تراکتور به نفت (سامان نریمان جهان)
گل دوم تراکتور به نفت (سامان نریمان جهان)
9,233
گل اول تراکتور به نفت (رضا دهقانی)
گل اول تراکتور به نفت (رضا دهقانی)
16,842
گل اول سپاهان به نفت آبادان (یاسین سلمانی)
گل اول سپاهان به نفت آبادان (یاسین سلمانی)
8,692
گل دوم آلومینیوم به تراکتور (محمدامین اسدی)
گل دوم آلومینیوم به تراکتور (محمدامین اسدی)
9,783
گل اول آلومینیوم به تراکتور (اسماعیل شریفات)
گل اول آلومینیوم به تراکتور (اسماعیل شریفات)
8,249
گل دوم سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
گل دوم سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
8,328