گل اول فامالیسائو به پورتو (ریسیلی)
گل اول فامالیسائو به پورتو (ریسیلی)
4,618
گل سوم پورتو به فامالیسائو (مهدی طارمی)
گل سوم پورتو به فامالیسائو (مهدی طارمی)
17,337
گل اول بارسلونا به آلاوس (فرنکی دی‌یونگ)
گل اول بارسلونا به آلاوس (فرنکی دی‌یونگ)
8,574
گل اول پورتو به فامالیسائو (اوتاویو)
گل اول پورتو به فامالیسائو (اوتاویو)
5,937
گل دوم چلسی به تاتنهام (تیاگو سیلوا)
گل دوم چلسی به تاتنهام (تیاگو سیلوا)
11,940
گل اول چلسی به تاتنهام (حکیم زیاش)
گل اول چلسی به تاتنهام (حکیم زیاش)
20,332
گل سوم لیورپول به کریستال پالاس (فابینیو)
گل سوم لیورپول به کریستال پالاس (فابینیو)
7,279
گل اول کریستال پالاس به لیورپول (اودسون ادوارد)
گل اول کریستال پالاس به لیورپول (اودسون ادوارد)
4,725
گل دوم لیورپول به کریستال پالاس (الکس اوکسلید چمبرلین)
گل دوم لیورپول به کریستال پالاس (الکس اوکسلید چمبرلین)
5,578
گل اول لیورپول به کریستال پالاس (ویرجیل فن‌دایک)
گل اول لیورپول به کریستال پالاس (ویرجیل فن‌دایک)
11,071
گل سوم اتلتیکومادرید به والنسیا (ماریو هرموسو)
گل سوم اتلتیکومادرید به والنسیا (ماریو هرموسو)
9,260
گل دوم اتلتیکومادرید به والنسیا (آنخل کوره‌آ)
گل دوم اتلتیکومادرید به والنسیا (آنخل کوره‌آ)
6,732
گل اول اتلتیکومادرید به والنسیا (ماتئوس کونیا)
گل اول اتلتیکومادرید به والنسیا (ماتئوس کونیا)
4,913
گل دوم والنسیا به اتلتیکومادرید (هوگو دورو)
گل دوم والنسیا به اتلتیکومادرید (هوگو دورو)
3,750
گل اول والنسیا به اتلتیکومادرید (یونس موسی)
گل اول والنسیا به اتلتیکومادرید (یونس موسی)
2,995
گل اول منچسترسیتی به ساوتهمپتون (آیمریک لاپورت)
گل اول منچسترسیتی به ساوتهمپتون (آیمریک لاپورت)
7,652
گل اول ساوتهمپتون به منچسترسیتی (کایل واکر پیترز)
گل اول ساوتهمپتون به منچسترسیتی (کایل واکر پیترز)
3,883
گل اول منچستریونایتد به وستهم (مارکوس رشفورد)
گل اول منچستریونایتد به وستهم (مارکوس رشفورد)
16,417
گل دوم لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
گل دوم لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
10,752
گل اول لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
گل اول لیورپول به آرسنال (دیگو ژوتا)
9,057
گل سوم تاتنهام به لسترسیتی (استیون برخواین)
گل سوم تاتنهام به لسترسیتی (استیون برخواین)
13,152
گل دوم تاتنهام به لسترسیتی (استیون برخواین)
گل دوم تاتنهام به لسترسیتی (استیون برخواین)
9,927
گل دوم لسترسیتی به تاتنهام (جیمز مدیسون)
گل دوم لسترسیتی به تاتنهام (جیمز مدیسون)
7,061
گل اول تاتنهام به لسترسیتی (هری کین)
گل اول تاتنهام به لسترسیتی (هری کین)
6,669
گل اول لسترسیتی به تاتنهام (پاتسون داکا)
گل اول لسترسیتی به تاتنهام (پاتسون داکا)
4,857
گل چهارم یوونتوس به سمپدوریا (آلوارو موراتا)
گل چهارم یوونتوس به سمپدوریا (آلوارو موراتا)
6,365
گل سوم یوونتوس به سمپدوریا (پائولو دیبالا)
گل سوم یوونتوس به سمپدوریا (پائولو دیبالا)
6,130
گل اول سمپدوریا به یوونتوس (آندره‌آ کونتی)
گل اول سمپدوریا به یوونتوس (آندره‌آ کونتی)
3,775
گل دوم یوونتوس به سمپدوریا (دنیله روگانی)
گل دوم یوونتوس به سمپدوریا (دنیله روگانی)
4,326
گل اول یوونتوس به سمپدوریا (خوان کوادرادو)
گل اول یوونتوس به سمپدوریا (خوان کوادرادو)
4,173