شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - سلول الکترولیتی / ۱۴ دی ۱۴۰۰


ریاضی ۳ - تجربی  - فصل ۴ - مشتق - بخش ۲ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۴ - مشتق - بخش ۲ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
30
ریاضی ۳ - تجربی  - فصل ۴ - مشتق - بخش ۱ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۴ - مشتق - بخش ۱ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
31
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت آونگ ساده و تشدید / ۲۹ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت آونگ ساده و تشدید / ۲۹ دی ۱۴۰۰
234
شیمی ۳ - آبکاری و سلول ها / ۲۸ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - آبکاری و سلول ها / ۲۸ دی ۱۴۰۰
295
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آهن سفید و حلبی / ۲۸ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آهن سفید و حلبی / ۲۸ دی ۱۴۰۰
261
زیست شناسی - تجربی - قسمت دوم دوره / ۲۷ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - قسمت دوم دوره / ۲۷ دی ۱۴۰۰
261
زیست شناسی - تجربی - دوره / ۲۷ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - دوره / ۲۷ دی ۱۴۰۰
195
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق - بخش ۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق - بخش ۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
369
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق / ۲۵ دی ۱۴۰۰
335
زیست ۳ - مرور / ۲۳ دی ۱۴۰۰
زیست ۳ - مرور / ۲۳ دی ۱۴۰۰
456
فیزیک ۳ - تجربی - سرعت در حرکت هماهنگ ساده / ۲۲ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - سرعت در حرکت هماهنگ ساده / ۲۲ دی ۱۴۰۰
506
شیمی -زنگ زدن آهن و روش های جلوگیری از آن-۲۱ دی ۱۴۰۰
شیمی -زنگ زدن آهن و روش های جلوگیری از آن-۲۱ دی ۱۴۰۰
663
شیمی - برقکافت نمک های مذاب-۲۱ دی ۱۴۰۰
شیمی - برقکافت نمک های مذاب-۲۱ دی ۱۴۰۰
456
زیست شناسی- علوم تجربی- دوره- ۲۰ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی- علوم تجربی- دوره- ۲۰ دی ۱۴۰۰
578
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
473
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق / ۱۸ دی ۱۴۰۰
415
فیزیک ۳ - حرکت هماهنگ ساده / ۱۵ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - حرکت هماهنگ ساده / ۱۵ دی ۱۴۰۰
770
شیمی - علوم تجربی و ریاضی - برقکافت آب و تهیه فلز سدیم / ۱۴ دی ۱۴۰۰
شیمی - علوم تجربی و ریاضی - برقکافت آب و تهیه فلز سدیم / ۱۴ دی ۱۴۰۰
835
زیست شناسی - علوم تجربی - نغییر در گونه ها قسمت دوم / ۱۳ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - نغییر در گونه ها قسمت دوم / ۱۳ دی ۱۴۰۰
479
زیست شناسی - علوم تجربی - تغییر در گونه ها / ۱۳ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - تغییر در گونه ها / ۱۳ دی ۱۴۰۰
370
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۲ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۲ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
507
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۱۱ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۱۱ دی ۱۴۰۰
522
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۱ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۱ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
414
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت هماهنگ ساده / ۸ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت هماهنگ ساده / ۸ دی ۱۴۰۰
925
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - عدد اکسایش - بخش ۲ / ۷ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - عدد اکسایش - بخش ۲ / ۷ دی ۱۴۰۰
1,109
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - عدد اکسایش / ۷ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - عدد اکسایش / ۷ دی ۱۴۰۰
961
زیست ۳ - تعادل در جمعیت ها / ۶ دی ۱۴۰۰
زیست ۳ - تعادل در جمعیت ها / ۶ دی ۱۴۰۰
695
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت / ۴ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت / ۴ دی ۱۴۰۰
786
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت / ۴ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت / ۴ دی ۱۴۰۰
607