ریاضی - خاصیت ضرب - صفحه ۷۱ / ۱۴ دی ۱۴۰۰


ریاضی - مرور فصل ۴ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - مرور فصل ۴ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
990
فارسی - نگارش - درس ۸ - صفحه ۵۱ و ۵۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش - درس ۸ - صفحه ۵۱ و ۵۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
1,543
ریاضی - مرور ضرب و تقسیم / ۲۳ دی ۱۴۰۰
ریاضی - مرور ضرب و تقسیم / ۲۳ دی ۱۴۰۰
2,139
فارسی - نگارش درس ۸ - صفحه ۴۸ و ۴۹ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش درس ۸ - صفحه ۴۸ و ۴۹ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
1,919
ریاضی- تقسیم در حل مسئله- صفحه ۷۵- ۲۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی- تقسیم در حل مسئله- صفحه ۷۵- ۲۱ دی ۱۴۰۰
3,199
علوم- مرور فصل یک تا هشت- ۲۰ دی ۱۴۰۰
علوم- مرور فصل یک تا هشت- ۲۰ دی ۱۴۰۰
2,705
ریاضی - معرفی نماد تقسیم - صفحات ۷۶ و ۷۷ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - معرفی نماد تقسیم - صفحات ۷۶ و ۷۷ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
3,476
فارسی - درس ۸ - پیراهن بهشتی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
فارسی - درس ۸ - پیراهن بهشتی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
1,930
ریاضی - حل تمرین - خاصیت ضرب / ۱۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - حل تمرین - خاصیت ضرب / ۱۶ دی ۱۴۰۰
3,477
فارسی - پیراهن بهشتی - صفحات ۶۶ تا ۶۸ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
فارسی - پیراهن بهشتی - صفحات ۶۶ تا ۶۸ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
2,587
علوم تجربی و تفکر - مرور فصل ۷و۸ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - مرور فصل ۷و۸ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
2,237
ریاضی - خاصیت های ضرب - صفحه ۷۰ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - خاصیت های ضرب - صفحه ۷۰ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
3,836
فارسی - نگارش درس هفتم -  صفحات ۴۳ تا ۴۶ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش درس هفتم - صفحات ۴۳ تا ۴۶ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
3,265
ریاضی - کار با ماشین حساب - صفحات ۶۴ تا ۶۹ / ۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - کار با ماشین حساب - صفحات ۶۴ تا ۶۹ / ۹ دی ۱۴۰۰
3,901
فارسی - بخوان و بیندیش - صفحات ۶۰ تا ۶۴ / ۸ دی ۱۴۰۰
فارسی - بخوان و بیندیش - صفحات ۶۰ تا ۶۴ / ۸ دی ۱۴۰۰
2,666
ریاضی - کار با ماشین حساب - صفحه ۶۹ / ۷ دی ۱۴۰۰
ریاضی - کار با ماشین حساب - صفحه ۶۹ / ۷ دی ۱۴۰۰
3,876
علوم تجربی و تفکر - نور و مشاهده اجسام - صفحات ۵۶ تا ۵۸ / ۶ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - نور و مشاهده اجسام - صفحات ۵۶ تا ۵۸ / ۶ دی ۱۴۰۰
4,439
ریاضی - ضرب عددهای یک رقمی - صفحات  ۶۷ تا ۶۹ / ۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی - ضرب عددهای یک رقمی - صفحات ۶۷ تا ۶۹ / ۵ دی ۱۴۰۰
4,322
فارسی - درس کار نیک - صفحه ۵۹ / ۴ دی ۱۴۰۰
فارسی - درس کار نیک - صفحه ۵۹ / ۴ دی ۱۴۰۰
3,129
ریاضی - فصل ۴ / ۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - فصل ۴ / ۲ دی ۱۴۰۰
4,132
فارسی و نگارش- نگارش فداکاران- فارسی کار نیک- صفحه چهل و چهل ویک- ۱ دی ۱۴۰۰
فارسی و نگارش- نگارش فداکاران- فارسی کار نیک- صفحه چهل و چهل ویک- ۱ دی ۱۴۰۰
3,006
بازی و ریاضی - معرفی ضرب - صفحه ۶۵ و ۶۴ / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - معرفی ضرب - صفحه ۶۵ و ۶۴ / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
3,371
علوم تجربی و تفکر - فصل ۷ - صفحات ۵۱ تا ۵۴ / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - فصل ۷ - صفحات ۵۱ تا ۵۴ / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
2,633
بازی و ریاضی - صفحات حل مساله - فصل ۴ - صفحات ۶۱ تا ۶۳ / ۲۸ آذر ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - صفحات حل مساله - فصل ۴ - صفحات ۶۱ تا ۶۳ / ۲۸ آذر ۱۴۰۰
3,738
ریاضی - کاربرد کسر و تمرین - صفحه ۵۹ و ۶۰ / ۲۵ آذر ۱۴۰۰
ریاضی - کاربرد کسر و تمرین - صفحه ۵۹ و ۶۰ / ۲۵ آذر ۱۴۰۰
5,320
فارسی و نگارش - فداکان - صفحات ۵۴ و ۵۵ / ۲۴ آذر ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - فداکان - صفحات ۵۴ و ۵۵ / ۲۴ آذر ۱۴۰۰
3,660
بازی و ریاضی - فصل ۳ - حل تمرین - صفحات ۵۸ تا ۶۰ / ۲۳ آذر ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - فصل ۳ - حل تمرین - صفحات ۵۸ تا ۶۰ / ۲۳ آذر ۱۴۰۰
4,030
علوم تجربی و تفکر - زندگی ما و آب - صفحات ۴۷ تا ۵۰ / ۲۲ آذر ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - زندگی ما و آب - صفحات ۴۷ تا ۵۰ / ۲۲ آذر ۱۴۰۰
3,848
بازی و ریاضی - فصل ۳ - مقایسه کسرها - صفحات ۵۵ تا ۵۷ / ۲۱ آذر ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - فصل ۳ - مقایسه کسرها - صفحات ۵۵ تا ۵۷ / ۲۱ آذر ۱۴۰۰
5,641