حل تمرین - مشاوره تحصیلی - اهمیت دی ماه / ۲ بهمن ۱۴۰۰
حل تمرین - مشاوره تحصیلی - اهمیت دی ماه / ۲ بهمن ۱۴۰۰
11
حل تمرین - زیست ۲ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
حل تمرین - زیست ۲ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
13
عربی زبان قرآن ۲ - درس ۳ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۲ - درس ۳ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
16
شیمی ۲ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
شیمی ۲ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
219
زمین شناسی- فصل سوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
زمین شناسی- فصل سوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
193
ریاضی دو- حل تمرین- ۲۰ دی ۱۴۰۰
ریاضی دو- حل تمرین- ۲۰ دی ۱۴۰۰
234
انسان و محیط زیست - درس ۴ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
انسان و محیط زیست - درس ۴ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
153
عربی زبان قرآن ۲ - ریاضی و تجربی - درس ۳ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۲ - ریاضی و تجربی - درس ۳ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
108
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - فیزیک ۲ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - فیزیک ۲ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
177
کارگاه نوآوری و کارآفرینی - درس اول / ۱۵ دی ۱۴۰۰
کارگاه نوآوری و کارآفرینی - درس اول / ۱۵ دی ۱۴۰۰
143
عربی زبان قرآن ۲ - ریاضی و تجربی - درس ۳ و ۴ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۲ - ریاضی و تجربی - درس ۳ و ۴ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
234
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - زیست ۲ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - زیست ۲ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
179
تاریخ معاصر ایران - درس ۱۰ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
تاریخ معاصر ایران - درس ۱۰ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
147
انسان و محیط زیست - درس ۴ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
انسان و محیط زیست - درس ۴ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
116
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - ریاضی و آمار ۲ انسانی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - ریاضی و آمار ۲ انسانی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
172
عربی زبان قرآن ۲ - تجربی - درس ۳ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۲ - تجربی - درس ۳ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
280
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - ریاضی ۲ تجربی / ۹ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - ریاضی ۲ تجربی / ۹ دی ۱۴۰۰
171
حل تمرین - ریاضی ۲ تجربی / ۹ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - ریاضی ۲ تجربی / ۹ دی ۱۴۰۰
321
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - حسابان ۱ / ۹ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - حسابان ۱ / ۹ دی ۱۴۰۰
130
حل تمرین - حسابان ۱ / ۹ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - حسابان ۱ / ۹ دی ۱۴۰۰
216
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - زیست ۲ / ۸ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - مشاوره و برنامه ریزی - زیست ۲ / ۸ دی ۱۴۰۰
245
حل تمرین - زیست ۲ / ۸ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - زیست ۲ / ۸ دی ۱۴۰۰
261
زمین شناسی - سوخت های فسیلی / ۷ دی ۱۴۰۰
زمین شناسی - سوخت های فسیلی / ۷ دی ۱۴۰۰
254
حل تمرین - ریاضی ۲ تجربی / ۶ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - ریاضی ۲ تجربی / ۶ دی ۱۴۰۰
322
تاریخ معاصر ایران - درس نهم / ۶ دی ۱۴۰۰
تاریخ معاصر ایران - درس نهم / ۶ دی ۱۴۰۰
190
حل تمرین - فیزیک ۲ - مقاومت الکتریکی / ۵ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - فیزیک ۲ - مقاومت الکتریکی / ۵ دی ۱۴۰۰
272
انسان و محیط زیست - درس ۳ / ۵ دی ۱۴۰۰
انسان و محیط زیست - درس ۳ / ۵ دی ۱۴۰۰
160
حل تمرین - شیمی ۲ / ۴ دی ۱۴۰۰
حل تمرین - شیمی ۲ / ۴ دی ۱۴۰۰
256
عربی زبان قرآن ۲ - درس ۳ / ۴ دی ۱۴۰۰
عربی زبان قرآن ۲ - درس ۳ / ۴ دی ۱۴۰۰
275