کارودانش - مشبک کاری روی چوب / ۱۴ دی ۱۴۰۰


ریاضی - تجربی - مثلثات - رادیان / ۶ بهمن ۱۴۰۰
ریاضی - تجربی - مثلثات - رادیان / ۶ بهمن ۱۴۰۰
355
فیزیک - علوم تجربی - فصل۲ - توان در مدارهای الکتریکی / ۴ بهمن ۱۴۰۰
فیزیک - علوم تجربی - فصل۲ - توان در مدارهای الکتریکی / ۴ بهمن ۱۴۰۰
492
زیست شناسی - تجربی - راه دوم دفاع غیر اختصاصی / ۳  بهمن ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - راه دوم دفاع غیر اختصاصی / ۳ بهمن ۱۴۰۰
394
شیمی  - قانون حس / ۲ بهمن ۱۴۰۰
شیمی - قانون حس / ۲ بهمن ۱۴۰۰
316
شیمی - تجربی و ریاضی - آنتالپی پیوند / ۲ بهمن ۱۴۰۰
شیمی - تجربی و ریاضی - آنتالپی پیوند / ۲ بهمن ۱۴۰۰
250
ادبیات فارسی - درس ۱۱ - یخش دوم / ۲ بهمن ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - درس ۱۱ - یخش دوم / ۲ بهمن ۱۴۰۰
298
ریاضی - تجربی - رسم به کمک انقباض / ۲۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تجربی - رسم به کمک انقباض / ۲۹ دی ۱۴۰۰
332
ریاضی - تجربی -  اعمال  جبری روی توابع / ۲۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تجربی - اعمال جبری روی توابع / ۲۹ دی ۱۴۰۰
258
فیزیک - آمادگی برای آزمون نوبت اول / ۲۷ دی ۱۴۰۰
فیزیک - آمادگی برای آزمون نوبت اول / ۲۷ دی ۱۴۰۰
471
پایه ۱۱ - برق صنعتی - آشنایی با قطعات برق صنعتی / ۲۷ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - برق صنعتی - آشنایی با قطعات برق صنعتی / ۲۷ دی ۱۴۰۰
176
زیست شناسی - تجربی - ایمنی - قسمت دوم / ۲۶ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - ایمنی - قسمت دوم / ۲۶ دی ۱۴۰۰
325
زیست شناسی - تجربی -  ایمنی / ۲۶ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - ایمنی / ۲۶ دی ۱۴۰۰
260
فنی و حرفه ای - صنایع غذایی / ۲۶ دی ۱۴۰۰
فنی و حرفه ای - صنایع غذایی / ۲۶ دی ۱۴۰۰
250
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۲۵ دی ۱۴۰۰
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۲۵ دی ۱۴۰۰
449
معرق کاری مشترک - سنگ های معرق کاری روی چوب / ۲۵ دی ۱۴۰۰
معرق کاری مشترک - سنگ های معرق کاری روی چوب / ۲۵ دی ۱۴۰۰
163
بهینه سازی و تراش سنگ های تزیینی / ۲۵ دی ۱۴۰۰
بهینه سازی و تراش سنگ های تزیینی / ۲۵ دی ۱۴۰۰
187
ریاضی  - تجربی - تابع وارون / ۲۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تجربی - تابع وارون / ۲۲ دی ۱۴۰۰
464
فیزیک-علوم تجربی- حل تمرین نوبت اول - ۲۰ دی ۱۴۰۰
فیزیک-علوم تجربی- حل تمرین نوبت اول - ۲۰ دی ۱۴۰۰
576
زیست ۲ - غده لوز المعده و دیابیت / ۱۹ دی ۱۴۰۰
زیست ۲ - غده لوز المعده و دیابیت / ۱۹ دی ۱۴۰۰
483
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - حل تمرین فصل ۱ و ۲ - بخش ۱ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - حل تمرین فصل ۱ و ۲ - بخش ۱ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
549
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - حل تمرین فصل ۱ و ۲ - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - حل تمرین فصل ۱ و ۲ - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
478
کارودانش - پوشاک - آموزش دوخت های تزیینی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
کارودانش - پوشاک - آموزش دوخت های تزیینی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
517
کاردانش - برق صنعتی آشنایی با برق صنعتی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
کاردانش - برق صنعتی آشنایی با برق صنعتی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
278
ریاضی ۲ - تجربی - تابع یک به یک / ۱۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۲ - تجربی - تابع یک به یک / ۱۵ دی ۱۴۰۰
508
ریاضی ۲ - تجربی - وارون تابع / ۱۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۲ - تجربی - وارون تابع / ۱۵ دی ۱۴۰۰
435
کارو دانش - نگارگری - مبحث گل ومرغ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
کارو دانش - نگارگری - مبحث گل ومرغ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
281
کار دانش - نگار گری - مبحث گل و مرغ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
کار دانش - نگار گری - مبحث گل و مرغ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
389
فیزیک ۲ - تجربی - حل نمونه سوالات نوبت اول / ۱۳ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۲ - تجربی - حل نمونه سوالات نوبت اول / ۱۳ دی ۱۴۰۰
646
فیزیک - علوم تجربی - حل نمونه سوالات نوبت اول / ۱۳ دی ۱۴۰۰
فیزیک - علوم تجربی - حل نمونه سوالات نوبت اول / ۱۳ دی ۱۴۰۰
518