ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی - بخش ۱ / ۲۰ آذر ۱۴۰۰


ریاضی ۳ - تجربی - مشتق - بخش ۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق - بخش ۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
188
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق / ۲۵ دی ۱۴۰۰
157
زیست ۳ - مرور / ۲۳ دی ۱۴۰۰
زیست ۳ - مرور / ۲۳ دی ۱۴۰۰
367
فیزیک ۳ - تجربی - سرعت در حرکت هماهنگ ساده / ۲۲ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - سرعت در حرکت هماهنگ ساده / ۲۲ دی ۱۴۰۰
394
شیمی -زنگ زدن آهن و روش های جلوگیری از آن-۲۱ دی ۱۴۰۰
شیمی -زنگ زدن آهن و روش های جلوگیری از آن-۲۱ دی ۱۴۰۰
548
شیمی - برقکافت نمک های مذاب-۲۱ دی ۱۴۰۰
شیمی - برقکافت نمک های مذاب-۲۱ دی ۱۴۰۰
352
زیست شناسی- علوم تجربی- دوره- ۲۰ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی- علوم تجربی- دوره- ۲۰ دی ۱۴۰۰
491
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
415
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق / ۱۸ دی ۱۴۰۰
351
فیزیک ۳ - حرکت هماهنگ ساده / ۱۵ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - حرکت هماهنگ ساده / ۱۵ دی ۱۴۰۰
707
شیمی - علوم تجربی و ریاضی - برقکافت آب و تهیه فلز سدیم / ۱۴ دی ۱۴۰۰
شیمی - علوم تجربی و ریاضی - برقکافت آب و تهیه فلز سدیم / ۱۴ دی ۱۴۰۰
761
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - سلول الکترولیتی / ۱۴ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - سلول الکترولیتی / ۱۴ دی ۱۴۰۰
666
زیست شناسی - علوم تجربی - نغییر در گونه ها قسمت دوم / ۱۳ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - نغییر در گونه ها قسمت دوم / ۱۳ دی ۱۴۰۰
448
زیست شناسی - علوم تجربی - تغییر در گونه ها / ۱۳ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - تغییر در گونه ها / ۱۳ دی ۱۴۰۰
339
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۲ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۲ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
470
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۱۱ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۱۱ دی ۱۴۰۰
485
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۱ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۱ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
369
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت هماهنگ ساده / ۸ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت هماهنگ ساده / ۸ دی ۱۴۰۰
874
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - عدد اکسایش - بخش ۲ / ۷ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - عدد اکسایش - بخش ۲ / ۷ دی ۱۴۰۰
1,063
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - عدد اکسایش / ۷ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - عدد اکسایش / ۷ دی ۱۴۰۰
909
زیست ۳ - تعادل در جمعیت ها / ۶ دی ۱۴۰۰
زیست ۳ - تعادل در جمعیت ها / ۶ دی ۱۴۰۰
668
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت / ۴ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت / ۴ دی ۱۴۰۰
755
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت / ۴ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت / ۴ دی ۱۴۰۰
563
فیزیک-رشته تجربی-نیروی گرانش- ۱ دی ۱۴۰۰
فیزیک-رشته تجربی-نیروی گرانش- ۱ دی ۱۴۰۰
981
شیمی - عدد اکسایش / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
شیمی - عدد اکسایش / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
1,393
زیست ۳ - تغییر در اطلاعات وراثتی / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
زیست ۳ - تغییر در اطلاعات وراثتی / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
870
ریاضی -  رشته تجربی - فصل سوم  -قسمت دوم - حد بی نهایت / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
ریاضی - رشته تجربی - فصل سوم -قسمت دوم - حد بی نهایت / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
912
ریاضی - تجربی - فصل سوم - حد بی نهایت / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
ریاضی - تجربی - فصل سوم - حد بی نهایت / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
870
فیزیک ۳ - تجربی - نیروی کشسانی فنر / ۲۴ آذر ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - نیروی کشسانی فنر / ۲۴ آذر ۱۴۰۰
1,087
شیمی ۳ - تجربی و ریاضی - باتری لیتیمی و سلول سوختی / ۲۲ آذر ۱۴۰۰
شیمی ۳ - تجربی و ریاضی - باتری لیتیمی و سلول سوختی / ۲۲ آذر ۱۴۰۰
1,532