ادبیات فارسی - درس هشتم / ۲۰ آذر ۱۴۰۰


ادبیات فارسی - درس ۱۱ - بخش دوم / ۲ بهمن ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - درس ۱۱ - بخش دوم / ۲ بهمن ۱۴۰۰
149
عربی - متن درس ششم / ۳۰ دی ۱۴۰۰
عربی - متن درس ششم / ۳۰ دی ۱۴۰۰
369
ریاضی - جمع و تفریق رادیکال ها / ۲۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - جمع و تفریق رادیکال ها / ۲۹ دی ۱۴۰۰
576
فرهنگ و هنر - عکاسی - گرایش های عکاسی / ۲۸ دی ۱۴۰۰
فرهنگ و هنر - عکاسی - گرایش های عکاسی / ۲۸ دی ۱۴۰۰
343
علوم تجربی - مبحث فشار و آثار آن / ۲۷ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - مبحث فشار و آثار آن / ۲۷ دی ۱۴۰۰
529
زبان انگلیسی - بخش شنیداری درس ۳ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - بخش شنیداری درس ۳ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
505
ادبیات فارسی - درس ۱۱ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - درس ۱۱ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
441
کار و فناوری - پودمان بازی های رایانه ای / ۲۳ دی ۱۴۰۰
کار و فناوری - پودمان بازی های رایانه ای / ۲۳ دی ۱۴۰۰
533
ریاضی - ریشه گیری / ۲۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - ریشه گیری / ۲۲ دی ۱۴۰۰
955
مطالعات اجتماعی- مرور درس ها و حل تمرین- ۲۱ دی ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی- مرور درس ها و حل تمرین- ۲۱ دی ۱۴۰۰
662
علوم تجربی- فصل هفت- آثاری از گذشته زمین- ۲۰ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی- فصل هفت- آثاری از گذشته زمین- ۲۰ دی ۱۴۰۰
777
زبان انگلیسی - گرامر درس ۴ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - گرامر درس ۴ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
951
ادبیات فارسی - فصل چهارم - مرور در دهم / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - فصل چهارم - مرور در دهم / ۱۸ دی ۱۴۰۰
700
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ دی ۱۴۰۰
1,579
ریاضی - نماد علمی / ۱۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی - نماد علمی / ۱۵ دی ۱۴۰۰
1,302
فرهنگ و هنر - عکس های ترکیبی و روایی / ۱۴ دی ۱۴۰۰
فرهنگ و هنر - عکس های ترکیبی و روایی / ۱۴ دی ۱۴۰۰
695
علوم تجربی - فصل۶ - زمین ساخت ورقه ای / ۱۳ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل۶ - زمین ساخت ورقه ای / ۱۳ دی ۱۴۰۰
993
زبان انگلیسی - تمرین های شنیداری درس ۳ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - تمرین های شنیداری درس ۳ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
1,258
ادبیات فارسی - املای فارسی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - املای فارسی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
927
عربی - مرور قواعد و حل نمونه سوال امتحانی / ۹ دی ۱۴۰۰
عربی - مرور قواعد و حل نمونه سوال امتحانی / ۹ دی ۱۴۰۰
1,610
ریاضی - توان صحیح / ۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی - توان صحیح / ۸ دی ۱۴۰۰
1,784
مطالعات اجتماعی - ایران از عهد نادر شاه تا ناصرالدین شاه / ۷ دی ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - ایران از عهد نادر شاه تا ناصرالدین شاه / ۷ دی ۱۴۰۰
1,070
علوم تجربی - فصل ۶ - زمین ساخت ورقه ای / ۶ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۶ - زمین ساخت ورقه ای / ۶ دی ۱۴۰۰
1,261
آمادگی دفاعی - بسیج - مدرسه عشق / ۵ دی ۱۴۰۰
آمادگی دفاعی - بسیج - مدرسه عشق / ۵ دی ۱۴۰۰
814
ادبیات  - مرور نکات ادبی و زبانی / ۴ دی ۱۴۰۰
ادبیات - مرور نکات ادبی و زبانی / ۴ دی ۱۴۰۰
927
کار و فناوری - ساز و کارهای حرکتی / ۲ دی ۱۴۰۰
کار و فناوری - ساز و کارهای حرکتی / ۲ دی ۱۴۰۰
804
ریاضی- حل نمونه سوال از فصل سه- ۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی- حل نمونه سوال از فصل سه- ۱ دی ۱۴۰۰
2,146
مطالعات اجتماعی - بی عدالتی و نابرابری در جهان / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - بی عدالتی و نابرابری در جهان / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
1,154
آمادگی دفاعی - فصل دوم - انقلا اسلامی / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
آمادگی دفاعی - فصل دوم - انقلا اسلامی / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
674
علوم تجربی - ادامه فصل ۵ / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
علوم تجربی - ادامه فصل ۵ / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
1,441