مشترک همه پایه ها - سفالگری / ۲۰ آذر ۱۴۰۰


مشترک همه پایه ها - گیوه دوزی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - گیوه دوزی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
455
مشترک همه پایه ها - ساخت صابون / ۲۳ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - ساخت صابون / ۲۳ دی ۱۴۰۰
332
مشترک همه پایه ها - عکاسی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - عکاسی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
201
پایه ۱۱ - نگارگری - قلم گیری / ۲۲ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - نگارگری - قلم گیری / ۲۲ دی ۱۴۰۰
234
پایه ۱۰ - کاشی هفت رنگ مقدماتی با تکنیک لعاب / ۲۲ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۰ - کاشی هفت رنگ مقدماتی با تکنیک لعاب / ۲۲ دی ۱۴۰۰
313
رشته عکاسی- بخش سوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی- بخش سوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
200
رشته عکاسی- بخش دوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی- بخش دوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
163
رشته عکاسی- ۲۱ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی- ۲۱ دی ۱۴۰۰
150
کاردانش-پایه ۱۱- مشبک کاری- معرفی ابزارها-۲۱ دی ۱۴۰۰
کاردانش-پایه ۱۱- مشبک کاری- معرفی ابزارها-۲۱ دی ۱۴۰۰
221
کاردانش -پایه ۱۱ -نگارگری -تونالیته- ۲۱ دی ۱۴۰۰
کاردانش -پایه ۱۱ -نگارگری -تونالیته- ۲۱ دی ۱۴۰۰
196
رشته عکاسی - بخش سه- ۲۰ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی - بخش سه- ۲۰ دی ۱۴۰۰
155
رشته عکاسی - بخش دو- ۲۰ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی - بخش دو- ۲۰ دی ۱۴۰۰
109
رشته عکاسی- ۲۰ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی- ۲۰ دی ۱۴۰۰
268
کاردانش- پایه ۱۱- پوشاک-آموزش دوخت های تزئینی-۲۰ دی
کاردانش- پایه ۱۱- پوشاک-آموزش دوخت های تزئینی-۲۰ دی
182
کاردانش- پایه ۱۱- برق صنعتی- آشنایی با قطعات برق صنعتی- ۲۰ دی
کاردانش- پایه ۱۱- برق صنعتی- آشنایی با قطعات برق صنعتی- ۲۰ دی
144
پایه یازدهم - صنایع غذایی - چیپس میوه / ۱۹ دی ۱۴۰۰
پایه یازدهم - صنایع غذایی - چیپس میوه / ۱۹ دی ۱۴۰۰
175
رایانه مشترک - پایه ۱۰ - ساخت تقویم در اکسل / ۱۹ دی ۱۴۰۰
رایانه مشترک - پایه ۱۰ - ساخت تقویم در اکسل / ۱۹ دی ۱۴۰۰
165
معرق کاری - آموزش تابلوی نقشه برجسته مقدماتی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
معرق کاری - آموزش تابلوی نقشه برجسته مقدماتی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
292
پایه ۱۱ - بهینه سازی و تراش سنگهای تزیینی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - بهینه سازی و تراش سنگهای تزیینی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
233
پایه ۱۱ - برق صنعتی - آشنایی با قطعات برق صنعتی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - برق صنعتی - آشنایی با قطعات برق صنعتی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
370
پایه ۱۰ - آموزش جلوگیری از ویروسی شدن حافظه قابل حمل / ۱۲ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۰ - آموزش جلوگیری از ویروسی شدن حافظه قابل حمل / ۱۲ دی ۱۴۰۰
373
صنایع غذایی - پایه ۱۱ - تهیه کیک / ۱۲ دی ۱۴۰۰
صنایع غذایی - پایه ۱۱ - تهیه کیک / ۱۲ دی ۱۴۰۰
305
مشترک همه پایه ها - سنگ دوزی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - سنگ دوزی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
374
مشترک همه رشته ها - مکرومه بافی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
مشترک همه رشته ها - مکرومه بافی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
333
مشترک همه پایه ها - خیاطی / ۹ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - خیاطی / ۹ دی ۱۴۰۰
458
هنرهای دستی - مشترک همه پایه ها / ۹ دی ۱۴۰۰
هنرهای دستی - مشترک همه پایه ها / ۹ دی ۱۴۰۰
339
خیاطی - مشترک همه پایه ها / ۸ دی ۱۴۰۰
خیاطی - مشترک همه پایه ها / ۸ دی ۱۴۰۰
469
مشترک همه پایه ها - هنرهای دستی / ۸ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - هنرهای دستی / ۸ دی ۱۴۰۰
313
مشترک همه پایه ها - خیاطی / ۷  دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - خیاطی / ۷ دی ۱۴۰۰
450
مشترک همه پایه ها - هنر های دستی / ۷ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - هنر های دستی / ۷ دی ۱۴۰۰
295