مشترک همه پایه ها - نگارگری / ۲۰ آذر ۱۴۰۰


پایه ۱۱ - مشبک کاری - برش های اولیه / ۲۸ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - مشبک کاری - برش های اولیه / ۲۸ دی ۱۴۰۰
56
پایه ۱۱ - نگارگری - مبحث گل و مرغ / ۲۸ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - نگارگری - مبحث گل و مرغ / ۲۸ دی ۱۴۰۰
63
پایه ۱۱ - پوشاک - آموزش دوخت تزیینی / ۲۷ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - پوشاک - آموزش دوخت تزیینی / ۲۷ دی ۱۴۰۰
140
مشترک همه پایه ها - گیوه دوزی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - گیوه دوزی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
527
مشترک همه پایه ها - ساخت صابون / ۲۳ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - ساخت صابون / ۲۳ دی ۱۴۰۰
385
مشترک همه پایه ها - عکاسی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - عکاسی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
231
پایه ۱۱ - نگارگری - قلم گیری / ۲۲ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - نگارگری - قلم گیری / ۲۲ دی ۱۴۰۰
264
پایه ۱۰ - کاشی هفت رنگ مقدماتی با تکنیک لعاب / ۲۲ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۰ - کاشی هفت رنگ مقدماتی با تکنیک لعاب / ۲۲ دی ۱۴۰۰
331
رشته عکاسی- بخش سوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی- بخش سوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
215
رشته عکاسی- بخش دوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی- بخش دوم- ۲۱ دی ۱۴۰۰
178
رشته عکاسی- ۲۱ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی- ۲۱ دی ۱۴۰۰
163
کاردانش-پایه ۱۱- مشبک کاری- معرفی ابزارها-۲۱ دی ۱۴۰۰
کاردانش-پایه ۱۱- مشبک کاری- معرفی ابزارها-۲۱ دی ۱۴۰۰
235
کاردانش -پایه ۱۱ -نگارگری -تونالیته- ۲۱ دی ۱۴۰۰
کاردانش -پایه ۱۱ -نگارگری -تونالیته- ۲۱ دی ۱۴۰۰
208
رشته عکاسی - بخش سه- ۲۰ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی - بخش سه- ۲۰ دی ۱۴۰۰
165
رشته عکاسی - بخش دو- ۲۰ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی - بخش دو- ۲۰ دی ۱۴۰۰
119
رشته عکاسی- ۲۰ دی ۱۴۰۰
رشته عکاسی- ۲۰ دی ۱۴۰۰
275
کاردانش- پایه ۱۱- پوشاک-آموزش دوخت های تزئینی-۲۰ دی
کاردانش- پایه ۱۱- پوشاک-آموزش دوخت های تزئینی-۲۰ دی
205
کاردانش- پایه ۱۱- برق صنعتی- آشنایی با قطعات برق صنعتی- ۲۰ دی
کاردانش- پایه ۱۱- برق صنعتی- آشنایی با قطعات برق صنعتی- ۲۰ دی
166
پایه یازدهم - صنایع غذایی - چیپس میوه / ۱۹ دی ۱۴۰۰
پایه یازدهم - صنایع غذایی - چیپس میوه / ۱۹ دی ۱۴۰۰
183
رایانه مشترک - پایه ۱۰ - ساخت تقویم در اکسل / ۱۹ دی ۱۴۰۰
رایانه مشترک - پایه ۱۰ - ساخت تقویم در اکسل / ۱۹ دی ۱۴۰۰
173
معرق کاری - آموزش تابلوی نقشه برجسته مقدماتی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
معرق کاری - آموزش تابلوی نقشه برجسته مقدماتی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
305
پایه ۱۱ - بهینه سازی و تراش سنگهای تزیینی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - بهینه سازی و تراش سنگهای تزیینی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
239
پایه ۱۱ - برق صنعتی - آشنایی با قطعات برق صنعتی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - برق صنعتی - آشنایی با قطعات برق صنعتی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
375
پایه ۱۰ - آموزش جلوگیری از ویروسی شدن حافظه قابل حمل / ۱۲ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۰ - آموزش جلوگیری از ویروسی شدن حافظه قابل حمل / ۱۲ دی ۱۴۰۰
378
صنایع غذایی - پایه ۱۱ - تهیه کیک / ۱۲ دی ۱۴۰۰
صنایع غذایی - پایه ۱۱ - تهیه کیک / ۱۲ دی ۱۴۰۰
313
مشترک همه پایه ها - سنگ دوزی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - سنگ دوزی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
389
مشترک همه رشته ها - مکرومه بافی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
مشترک همه رشته ها - مکرومه بافی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
344
مشترک همه پایه ها - خیاطی / ۹ دی ۱۴۰۰
مشترک همه پایه ها - خیاطی / ۹ دی ۱۴۰۰
468
هنرهای دستی - مشترک همه پایه ها / ۹ دی ۱۴۰۰
هنرهای دستی - مشترک همه پایه ها / ۹ دی ۱۴۰۰
343
خیاطی - مشترک همه پایه ها / ۸ دی ۱۴۰۰
خیاطی - مشترک همه پایه ها / ۸ دی ۱۴۰۰
475