خلاصه قسمت های قبل


شبکه ۳
19 آذر ماه 1400
20:29
قسمت ۲۵-دست های آلوده
قسمت ۲۵-دست های آلوده
85,121
قسمت ۲۶ - برادرم نادر
قسمت ۲۶ - برادرم نادر
73,912
قسمت ۲۷- خاطرات موتورسیکلت
قسمت ۲۷- خاطرات موتورسیکلت
93,261
خلاصه قسمت های ۲۵ تا ۲۷
خلاصه قسمت های ۲۵ تا ۲۷
72,821
قسمت ۲۸- شب چله ۱
قسمت ۲۸- شب چله ۱
66,198
قسمت ۲۹ - شب چله ۲
قسمت ۲۹ - شب چله ۲
53,015
قسمت ۳۰-زیرتیغ
قسمت ۳۰-زیرتیغ
57,074
خلاصه قسمت های ۲۸ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۸ تا ۳۰
25,178
قسمت ۳۱ - طرفدار
قسمت ۳۱ - طرفدار
75,076
قسمت ۳۲ - نجلا ۱
قسمت ۳۲ - نجلا ۱
66,520
قسمت ۳۳ - نجلا ۲
قسمت ۳۳ - نجلا ۲
74,103
قسمت ۳۴ - صورت زخمی
قسمت ۳۴ - صورت زخمی
84,347
خلاصه قسمت های قبل
خلاصه قسمت های قبل
80,891
قسمت ۳۵ - بچه های آسمان
قسمت ۳۵ - بچه های آسمان
41,893
قسمت ۳۶- گسل
قسمت ۳۶- گسل
35,815
قسمت ۳۷ - جان سخت
قسمت ۳۷ - جان سخت
33,024
قسمت ۳۸ - ستاره می شود ۱
قسمت ۳۸ - ستاره می شود ۱
26,190
قسمت ۳۹- ستاره می شود ۲
قسمت ۳۹- ستاره می شود ۲
35,311
خلاصه قسمت های ۳۵ تا ۳۹
خلاصه قسمت های ۳۵ تا ۳۹
17,555
قسمت ۴۰-درخشش ابدی یک ذهن پاک
قسمت ۴۰-درخشش ابدی یک ذهن پاک
25,313
قسمت ۴۱ - جایزه بزرگ
قسمت ۴۱ - جایزه بزرگ
22,041
قسمت ۴۲- آرواره ها
قسمت ۴۲- آرواره ها
21,071
قسمت ۴۳- صحنه زنی
قسمت ۴۳- صحنه زنی
18,718
قسمت ۴۴ - بوی کافور ، عطر یاس
قسمت ۴۴ - بوی کافور ، عطر یاس
15,746
خلاصه قسمت های ۴۰ تا ۴۴
خلاصه قسمت های ۴۰ تا ۴۴
4,120
قسمت ۴۵- ازدواج به سبک ایرانی ۱
قسمت ۴۵- ازدواج به سبک ایرانی ۱
2,904
از جمعه ۱۴ آبان ، هرشب ۲۰:۰۰
از جمعه ۱۴ آبان ، هرشب ۲۰:۰۰
142,132
قسمت ۱- ارثیه فامیلی
قسمت ۱- ارثیه فامیلی
176,196
قسمت ۲ -ارثیه فامیلی(نیمه دوم)
قسمت ۲ -ارثیه فامیلی(نیمه دوم)
125,200
قسمت ۳-جدایی اشکان از فرناز
قسمت ۳-جدایی اشکان از فرناز
124,227
خلاصه قسمتهای ۱ تا ۳
خلاصه قسمتهای ۱ تا ۳
51,762
قسمت ۴-ای برادر کجایی؟
قسمت ۴-ای برادر کجایی؟
123,736
قسمت ۵-همسایه ها
قسمت ۵-همسایه ها
136,538
خلاصه قسمت های ۱ تا ۵
خلاصه قسمت های ۱ تا ۵
57,445
قسمت ۶-راهزنان
قسمت ۶-راهزنان
130,533
قسمت۷- منشی مخصوص من
قسمت۷- منشی مخصوص من
108,150
قسمت ۸- منشی مخصوص من ۲
قسمت ۸- منشی مخصوص من ۲
74,015
قسمت ۹ - سرآشپز
قسمت ۹ - سرآشپز
81,889
خلاصه قسمت های ۶ تا ۹
خلاصه قسمت های ۶ تا ۹
29,006
قسمت ۱۰-به دام افتاده
قسمت ۱۰-به دام افتاده
76,489
قسمت ۱۱ - به دام افتاده ۲
قسمت ۱۱ - به دام افتاده ۲
84,377
قسمت ۱۲ - به دام افتاده ۳
قسمت ۱۲ - به دام افتاده ۳
68,006
قسمت ۱۳- بازشماری۱
قسمت ۱۳- بازشماری۱
61,183
قسمت ۱۴ - بازشماری ۲
قسمت ۱۴ - بازشماری ۲
64,112
قسمت ۱۵ - گاهی به آسمان نگاه کن
قسمت ۱۵ - گاهی به آسمان نگاه کن
89,834
خلاصه قسمت های ۱۰ تا ۱۵
خلاصه قسمت های ۱۰ تا ۱۵
44,205
قسمت ۱۶ - سرایدار
قسمت ۱۶ - سرایدار
70,882
قسمت ۱۷ - دیگران ۱
قسمت ۱۷ - دیگران ۱
94,372
قسمت ۱۸ - دیگران ۲
قسمت ۱۸ - دیگران ۲
70,002
قسمت ۱۹ - خداحافظ رفیق
قسمت ۱۹ - خداحافظ رفیق
75,283
قسمت ۲۰- کدام استقلال؟ کدام پیروزی؟
قسمت ۲۰- کدام استقلال؟ کدام پیروزی؟
70,831
خلاصه قسمت های ۱۶ تا ۲۰
خلاصه قسمت های ۱۶ تا ۲۰
38,029
قسمت ۲۱- تولدی دیگر
قسمت ۲۱- تولدی دیگر
96,714
قسمت ۲۲-سریع و خشن(۱)
قسمت ۲۲-سریع و خشن(۱)
101,811
قسمت ۲۳ - سریع و خشن ۲
قسمت ۲۳ - سریع و خشن ۲
107,254
قسمت ۲۴- خواستگار
قسمت ۲۴- خواستگار
97,097