زبان انگلیسی - درس سوم - آواها و حروف / ۱۴ آذر ۱۴۰۰


ریاضی - عدد اول و شمارنده اول / ۶ بهمن ۱۴۰۰
ریاضی - عدد اول و شمارنده اول / ۶ بهمن ۱۴۰۰
363
مطالعات اجتماعی - درس هفتم / ۵ بهمن ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - درس هفتم / ۵ بهمن ۱۴۰۰
327
علوم تجربی -  فصل ۸ - انرژی و تبدیل های آن / ۴ بهمن ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۸ - انرژی و تبدیل های آن / ۴ بهمن ۱۴۰۰
585
تفکر و سبک زندگی - زمان را چگونه مدیریت کنیم / ۳ بهمن ۱۴۰۰
تفکر و سبک زندگی - زمان را چگونه مدیریت کنیم / ۳ بهمن ۱۴۰۰
303
عربی - متن درس ۴ / ۳۰ دی ۱۴۰۰
عربی - متن درس ۴ / ۳۰ دی ۱۴۰۰
634
ریاضی - شکل های هم نهشت / ۲۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - شکل های هم نهشت / ۲۹ دی ۱۴۰۰
775
فرهنگ و هنر - عکاسی - نقطه تاکید - نور / ۲۸ دی ۱۴۰۰
فرهنگ و هنر - عکاسی - نقطه تاکید - نور / ۲۸ دی ۱۴۰۰
455
علوم تجربی - مبحث انرژی و تبدیل های آن / ۲۷ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - مبحث انرژی و تبدیل های آن / ۲۷ دی ۱۴۰۰
658
زبان انگلیسی - تمرین های درس ۵ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - تمرین های درس ۵ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
692
ادبیات فارسی - درس ۱۱ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - درس ۱۱ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
538
کار و فناوری - پودمان کسب و کار / ۲۳ دی ۱۴۰۰
کار و فناوری - پودمان کسب و کار / ۲۳ دی ۱۴۰۰
571
ریاضی - تبدیلات هندسی  / ۲۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تبدیلات هندسی / ۲۲ دی ۱۴۰۰
1,047
مطالعات اجتماعی- مرور درس ها و نمونه سوال-۲۱ دی ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی- مرور درس ها و نمونه سوال-۲۱ دی ۱۴۰۰
785
علوم تجربی- فصل هشت- انرژی و تبدیل های آن- ۲۰ دی
علوم تجربی- فصل هشت- انرژی و تبدیل های آن- ۲۰ دی
1,036
زبان انگلیسی - مکالمه درس ۵ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - مکالمه درس ۵ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
1,325
ادبیات فارسی - درس دهم - نام ها و یادها / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - درس دهم - نام ها و یادها / ۱۸ دی ۱۴۰۰
797
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ دی ۱۴۰۰
2,005
ریاضی - روابط بین زاویه ها / ۱۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی - روابط بین زاویه ها / ۱۵ دی ۱۴۰۰
1,651
فرهنگ و هنر - عکاسی - منظره یاب  و دوربین تمام خودکار  / ۱۴ دی ۱۴۰۰
فرهنگ و هنر - عکاسی - منظره یاب و دوربین تمام خودکار / ۱۴ دی ۱۴۰۰
1,288
علوم تجربی - فصل ۷ - سفر آب درون زمین / ۱۳ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۷ - سفر آب درون زمین / ۱۳ دی ۱۴۰۰
931
زبان انگلیسی - آوا ها و حروف / ۱۲ دی ۱۴۰۰
زبان انگلیسی - آوا ها و حروف / ۱۲ دی ۱۴۰۰
1,471
ادبیات فارسی - املای فارسی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - املای فارسی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
979
عربی - مرور و حل نمونه سوال / ۹ دی ۱۴۰۰
عربی - مرور و حل نمونه سوال / ۹ دی ۱۴۰۰
1,981
ریاضی - معادله و روابط بین پاره خط ها / ۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی - معادله و روابط بین پاره خط ها / ۸ دی ۱۴۰۰
2,322
مطالعات اجتماعی - از زیستگاههای ایران محافظت کنیم / ۷ دی ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - از زیستگاههای ایران محافظت کنیم / ۷ دی ۱۴۰۰
1,151
علوم تجربی -  فصل ۷ / ۶ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۷ / ۶ دی ۱۴۰۰
1,248
تفکر و سبک زندگی - مطالعه و یادگیری / ۵ دی ۱۴۰۰
تفکر و سبک زندگی - مطالعه و یادگیری / ۵ دی ۱۴۰۰
1,060
ادبیات فارسی - مرور نکات ادبی و زبانی / ۴ دی ۱۴۰۰
ادبیات فارسی - مرور نکات ادبی و زبانی / ۴ دی ۱۴۰۰
1,235
کارو فناوری - مستند سازی / ۲ دی ۱۴۰۰
کارو فناوری - مستند سازی / ۲ دی ۱۴۰۰
976
ریاضی- معادله- ۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی- معادله- ۱ دی ۱۴۰۰
2,543