ریاضی - تساوی کسرها - صفحات ۵۲ تا ۵۴ / ۱۴ آذر ۱۴۰۰


ریاضی - خط  نیم خط  پاره خط - صفحه ۸۲ تا ۸۴ / ۵ بهمن ۱۴۰۰
ریاضی - خط نیم خط پاره خط - صفحه ۸۲ تا ۸۴ / ۵ بهمن ۱۴۰۰
1,008
علوم تجربی - نیرو همه جا - صفحات ۶۸ تا ۷۲ / ۴ بهمن ۱۴۰۰
علوم تجربی - نیرو همه جا - صفحات ۶۸ تا ۷۲ / ۴ بهمن ۱۴۰۰
1,327
ریاضی - فصل ۵ - محیط و مساحت صفحات ۷۹ تا ۸۱ / ۳ بهمن ۱۴۰۰
ریاضی - فصل ۵ - محیط و مساحت صفحات ۷۹ تا ۸۱ / ۳ بهمن ۱۴۰۰
2,095
فارسی - بوی نرگس - خوانداری - صفحات ۷۵ تا ۷۸ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
فارسی - بوی نرگس - خوانداری - صفحات ۷۵ تا ۷۸ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
1,105
ریاضی - معما و سرگرمی - صفحه ۷۸ / ۳۰ دی ۱۴۰۰
ریاضی - معما و سرگرمی - صفحه ۷۸ / ۳۰ دی ۱۴۰۰
1,854
فارسی - درس بوی نرگس - صفحات ۷۲ تا ۷۴ / ۲۹ دی ۱۴۰۰
فارسی - درس بوی نرگس - صفحات ۷۲ تا ۷۴ / ۲۹ دی ۱۴۰۰
1,455
ریاضی - مرور فصل ۴ - صفحه ۷۷ / ۲۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی - مرور فصل ۴ - صفحه ۷۷ / ۲۸ دی ۱۴۰۰
1,911
علوم - درس ۹ - نیرو همه جا / ۲۷ دی ۱۴۰۰
علوم - درس ۹ - نیرو همه جا / ۲۷ دی ۱۴۰۰
1,525
ریاضی - مرور فصل ۴ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - مرور فصل ۴ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
1,980
فارسی - نگارش - درس ۸ - صفحه ۵۱ و ۵۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش - درس ۸ - صفحه ۵۱ و ۵۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
1,953
ریاضی - مرور ضرب و تقسیم / ۲۳ دی ۱۴۰۰
ریاضی - مرور ضرب و تقسیم / ۲۳ دی ۱۴۰۰
2,646
فارسی - نگارش درس ۸ - صفحه ۴۸ و ۴۹ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش درس ۸ - صفحه ۴۸ و ۴۹ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
2,125
ریاضی- تقسیم در حل مسئله- صفحه ۷۵- ۲۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی- تقسیم در حل مسئله- صفحه ۷۵- ۲۱ دی ۱۴۰۰
3,550
علوم- مرور فصل یک تا هشت- ۲۰ دی ۱۴۰۰
علوم- مرور فصل یک تا هشت- ۲۰ دی ۱۴۰۰
2,899
ریاضی - معرفی نماد تقسیم - صفحات ۷۶ و ۷۷ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - معرفی نماد تقسیم - صفحات ۷۶ و ۷۷ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
3,824
فارسی - درس ۸ - پیراهن بهشتی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
فارسی - درس ۸ - پیراهن بهشتی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
2,023
ریاضی - حل تمرین - خاصیت ضرب / ۱۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - حل تمرین - خاصیت ضرب / ۱۶ دی ۱۴۰۰
3,654
فارسی - پیراهن بهشتی - صفحات ۶۶ تا ۶۸ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
فارسی - پیراهن بهشتی - صفحات ۶۶ تا ۶۸ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
2,660
ریاضی - خاصیت ضرب - صفحه ۷۱ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
ریاضی - خاصیت ضرب - صفحه ۷۱ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
4,600
علوم تجربی و تفکر - مرور فصل ۷و۸ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - مرور فصل ۷و۸ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
2,342
ریاضی - خاصیت های ضرب - صفحه ۷۰ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - خاصیت های ضرب - صفحه ۷۰ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
3,965
فارسی - نگارش درس هفتم -  صفحات ۴۳ تا ۴۶ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش درس هفتم - صفحات ۴۳ تا ۴۶ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
3,330
ریاضی - کار با ماشین حساب - صفحات ۶۴ تا ۶۹ / ۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - کار با ماشین حساب - صفحات ۶۴ تا ۶۹ / ۹ دی ۱۴۰۰
3,981
فارسی - بخوان و بیندیش - صفحات ۶۰ تا ۶۴ / ۸ دی ۱۴۰۰
فارسی - بخوان و بیندیش - صفحات ۶۰ تا ۶۴ / ۸ دی ۱۴۰۰
2,717
ریاضی - کار با ماشین حساب - صفحه ۶۹ / ۷ دی ۱۴۰۰
ریاضی - کار با ماشین حساب - صفحه ۶۹ / ۷ دی ۱۴۰۰
3,957
علوم تجربی و تفکر - نور و مشاهده اجسام - صفحات ۵۶ تا ۵۸ / ۶ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - نور و مشاهده اجسام - صفحات ۵۶ تا ۵۸ / ۶ دی ۱۴۰۰
4,563
ریاضی - ضرب عددهای یک رقمی - صفحات  ۶۷ تا ۶۹ / ۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی - ضرب عددهای یک رقمی - صفحات ۶۷ تا ۶۹ / ۵ دی ۱۴۰۰
4,432
فارسی - درس کار نیک - صفحه ۵۹ / ۴ دی ۱۴۰۰
فارسی - درس کار نیک - صفحه ۵۹ / ۴ دی ۱۴۰۰
3,202
ریاضی - فصل ۴ / ۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - فصل ۴ / ۲ دی ۱۴۰۰
4,220
فارسی و نگارش- نگارش فداکاران- فارسی کار نیک- صفحه چهل و چهل ویک- ۱ دی ۱۴۰۰
فارسی و نگارش- نگارش فداکاران- فارسی کار نیک- صفحه چهل و چهل ویک- ۱ دی ۱۴۰۰
3,038