فارسی - واژه سازی - بیاموز و بگو - صفحات ۳۹ و ۴۰ / ۱۴ آذر ۱۴۰۰


علوم پایه - اگر تمام شود - فصل ۷ - صفحات ۵۹ تا ۶۲ / ۲۹ دی ۱۴۰۰
علوم پایه - اگر تمام شود - فصل ۷ - صفحات ۵۹ تا ۶۲ / ۲۹ دی ۱۴۰۰
377
فارسی - نگارش درس ۹ - صفحات ۵۹ و ۶۰ / ۲۸ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش درس ۹ - صفحات ۵۹ و ۶۰ / ۲۸ دی ۱۴۰۰
689
ریاضی - تقریب و جدول صد تا صدتا / ۲۷ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تقریب و جدول صد تا صدتا / ۲۷ دی ۱۴۰۰
813
فارسی - درس ۹ - صفحات ۵۶ و ۵۷ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
فارسی - درس ۹ - صفحات ۵۶ و ۵۷ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
1,328
ریاضی - عددهای سه رقمی تقریبی - صفحات ۶۴ و ۶۵ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی - عددهای سه رقمی تقریبی - صفحات ۶۴ و ۶۵ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
1,203
فارسی - خودسنجی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
فارسی - خودسنجی / ۲۳ دی ۱۴۰۰
1,362
علوم - فصل ۷ - اگر تمام شود - صفحه ۵۷ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
علوم - فصل ۷ - اگر تمام شود - صفحه ۵۷ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
1,467
فارسی و نگارش- درس نهم - ۲۱ دی ۱۴۰۰
فارسی و نگارش- درس نهم - ۲۱ دی ۱۴۰۰
1,714
ریاضی - حذف حالت نامطلوب- صفحات ۶۲ تا ۶۳ -۲۰ دی ۱۴۰۰
ریاضی - حذف حالت نامطلوب- صفحات ۶۲ تا ۶۳ -۲۰ دی ۱۴۰۰
2,267
فارسی - نگارش - از همه مهربان تر - صفحات ۵۶ تا ۵۸ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش - از همه مهربان تر - صفحات ۵۶ تا ۵۸ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
1,791
ریاضی - معرفی عددهای سه رقمی - صفحات ۵۹ و ۶۰ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی - معرفی عددهای سه رقمی - صفحات ۵۹ و ۶۰ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
1,663
ریاضی - درس اول - معرفی پول - ص ۵۵ تا ۵۸ / ۱۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - درس اول - معرفی پول - ص ۵۵ تا ۵۸ / ۱۶ دی ۱۴۰۰
2,098
علوم اگر تمام شود - صفحات ۵۴ تا ۵۶ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
علوم اگر تمام شود - صفحات ۵۴ تا ۵۶ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
2,174
فارسی - بخوان و حفظ کن - صفحات ۵۴ و ۵۵ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
فارسی - بخوان و حفظ کن - صفحات ۵۴ و ۵۵ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
1,762
بازی و ریاضی - مرور فصل ۳ - صفحات - ۵۲ تا ۵۴ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - مرور فصل ۳ - صفحات - ۵۲ تا ۵۴ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
1,535
فارسی - بیماموز و بگو - صفحات ۵۰ تا ۵۳ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
فارسی - بیماموز و بگو - صفحات ۵۰ تا ۵۳ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
1,642
ریاضی - ساعت ربع و نیم - صفحات ۴۶ تا ۴۹ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی - ساعت ربع و نیم - صفحات ۴۶ تا ۴۹ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
2,417
فارسی - از همه مهربان تر - صفحه ۵۲ / ۹ دی ۱۴۰۰
فارسی - از همه مهربان تر - صفحه ۵۲ / ۹ دی ۱۴۰۰
2,193
علوم - پیام رمز را پیدا کن - صفحات ۵۰ تا ۵۲ / ۸ دی ۱۴۰۰
علوم - پیام رمز را پیدا کن - صفحات ۵۰ تا ۵۲ / ۸ دی ۱۴۰۰
1,986
فارسی و نگارش - درس ۸ - صفحات ۵۰ و ۵۱ / ۷ دی ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - درس ۸ - صفحات ۵۰ و ۵۱ / ۷ دی ۱۴۰۰
2,400
بازی و ریاضی - تقارن ۴ قسمتی - صفحات ۴۹ تا ۵۱ / ۶ دی ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - تقارن ۴ قسمتی - صفحات ۴۹ تا ۵۱ / ۶ دی ۱۴۰۰
2,335
فارسی - بخوان و بیندیش - صفحات ۴۶ تا ۴۸ / ۵ دی ۱۴۰۰
فارسی - بخوان و بیندیش - صفحات ۴۶ تا ۴۸ / ۵ دی ۱۴۰۰
2,159
بازی و ریاضی - تقارن - صفحات ۴۶ و ۴۷ / ۴ دی ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - تقارن - صفحات ۴۶ و ۴۷ / ۴ دی ۱۴۰۰
2,407
فارسی - نگارش صفحه ۵۲ و دیکته / ۲ دی ۱۴۰۰
فارسی - نگارش صفحه ۵۲ و دیکته / ۲ دی ۱۴۰۰
2,782
علوم- پیام رمز را پیدا کن ۲- صفحه ۴۱ تا ۴۶- ۱ دی ۱۴۰۰
علوم- پیام رمز را پیدا کن ۲- صفحه ۴۱ تا ۴۶- ۱ دی ۱۴۰۰
2,725
/ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ فارسی  و نگارش - نگارش صفحه ۴۹ تا ۵۱
/ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ فارسی و نگارش - نگارش صفحه ۴۹ تا ۵۱
1,827
بازی و ریاضی - راهبرد الگویابی - صفحات ۴۴ و ۴۵ / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - راهبرد الگویابی - صفحات ۴۴ و ۴۵ / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
2,236
فارسی و نگارش - نگارش دوم - صفحات ۴۷ و ۴۸ / ۲۸ آذر ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - نگارش دوم - صفحات ۴۷ و ۴۸ / ۲۸ آذر ۱۴۰۰
2,321
بازی و ریاضی - روابط بین شکل ها - صفحات ۴۲ و ۴۳ / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - روابط بین شکل ها - صفحات ۴۲ و ۴۳ / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
3,077
ریاضی - روابط بین شکل ها - صفحات ۴۱ و ۴۲ / ۲۵ آذر ۱۴۰۰
ریاضی - روابط بین شکل ها - صفحات ۴۱ و ۴۲ / ۲۵ آذر ۱۴۰۰
2,753