بازی و ریاضی - صفحات ۵۶ تا ۵۸ / ۱۴ آذر ۱۴۰۰


ریاضی - آموزش تفریق - صفحات ۹۱ تا ۹۳ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
ریاضی - آموزش تفریق - صفحات ۹۱ تا ۹۳ / ۲۶ دی ۱۴۰۰
539
فارسی - تدریس نشانه پ - صفحه ۵۷ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
فارسی - تدریس نشانه پ - صفحه ۵۷ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
849
فارسی - تثبیت نشانه واو - صفحه ۵۵ / ۲۳ دی ۱۴۰۰
فارسی - تثبیت نشانه واو - صفحه ۵۵ / ۲۳ دی ۱۴۰۰
1,362
ریاضی - صفحه ۸۸ تا ۹۰ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - صفحه ۸۸ تا ۹۰ / ۲۲ دی ۱۴۰۰
1,414
فارسی و نگارش- نشانه ی «و»- ۲۱ دی ۱۴۰۰
فارسی و نگارش- نشانه ی «و»- ۲۱ دی ۱۴۰۰
1,963
علوم - خانه سنگی ها- صفحات ۵۴ تا ۵۷ -۲۰ دی ۱۴۰۰
علوم - خانه سنگی ها- صفحات ۵۴ تا ۵۷ -۲۰ دی ۱۴۰۰
1,876
ریاضی - آموزش جمع - صفحات ۸۵ تا ۸۷ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - آموزش جمع - صفحات ۸۵ تا ۸۷ / ۱۹ دی ۱۴۰۰
2,080
فارسی - تثبیت نشانه ک - صفحه ۷۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
فارسی - تثبیت نشانه ک - صفحه ۷۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
1,723
فارسی - مرور آموخته های فارسی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
فارسی - مرور آموخته های فارسی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
3,627
ریاضی - تقارن و اندازه گیری - صفحات ۸۳ تا ۸۵ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تقارن و اندازه گیری - صفحات ۸۳ تا ۸۵ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
1,931
فارسی - آموزش نشانه ک - نگارش صفحه ۷۱ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
فارسی - آموزش نشانه ک - نگارش صفحه ۷۱ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
2,492
علوم تجربی و تفکر - فصل ۷ - صفحات ۵۰ تا ۵۳ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - فصل ۷ - صفحات ۵۰ تا ۵۳ / ۱۳ دی ۱۴۰۰
1,952
ریاضی - علامت کمتر و بیشتر - صفحات ۸۰ تا ۸۲ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - علامت کمتر و بیشتر - صفحات ۸۰ تا ۸۲ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
1,949
فارسی - مروری بر نشانه ها / ۱۱ دی ۱۴۰۰
فارسی - مروری بر نشانه ها / ۱۱ دی ۱۴۰۰
3,182
فارسی - آموزش نشانه ا / ۹ دی ۱۴۰۰
فارسی - آموزش نشانه ا / ۹ دی ۱۴۰۰
4,446
ریاضی - مفهوم کمتر - صفحات ۷۷ تا ۷۹ / ۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی - مفهوم کمتر - صفحات ۷۷ تا ۷۹ / ۸ دی ۱۴۰۰
2,144
فارسی و نگارش - تثبیت نشانه ی - نگارش صفحه ۶۸ / ۷ دی ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - تثبیت نشانه ی - نگارش صفحه ۶۸ / ۷ دی ۱۴۰۰
3,898
علوم تجربی - فصل ۶ - صفحات ۴۲ تا ۴۹ / ۶ دی ۱۴۰۰
علوم تجربی - فصل ۶ - صفحات ۴۲ تا ۴۹ / ۶ دی ۱۴۰۰
2,667
ریاضی - آموزش عدد ۸ - صفحات ۷۴ تا ۷۶ / ۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی - آموزش عدد ۸ - صفحات ۷۴ تا ۷۶ / ۵ دی ۱۴۰۰
1,976
فارسی - تدریس ی  - صفحه ۶۷ / ۴ دی ۱۴۰۰
فارسی - تدریس ی - صفحه ۶۷ / ۴ دی ۱۴۰۰
4,393
فارسی - تثبیت نشانه «ش» - صفحات ۶۵ و ۶۶ / ۲ دی ۱۴۰۰
فارسی - تثبیت نشانه «ش» - صفحات ۶۵ و ۶۶ / ۲ دی ۱۴۰۰
3,585
ریاضی-تم ۱۱ و معرفی مساوی- صفحه ۷۱ تا ۷۳- ۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی-تم ۱۱ و معرفی مساوی- صفحه ۷۱ تا ۷۳- ۱ دی ۱۴۰۰
2,162
فارسی و نگارش - نشانه ش - صفحه ۶۴ / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - نشانه ش - صفحه ۶۴ / ۳۰ آذر ۱۴۰۰
3,582
علوم تجربی و تفکر - بخش پنجم - صفحه ۴۱ تا ۴۷ / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - بخش پنجم - صفحه ۴۱ تا ۴۷ / ۲۹ آذر ۱۴۰۰
2,576
بازی و ریاضی - آموزش عدد ۷ و تقارن - صفحات ۶۸ تا ۷۰ / ۲۸ آذر ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - آموزش عدد ۷ و تقارن - صفحات ۶۸ تا ۷۰ / ۲۸ آذر ۱۴۰۰
1,939
فارسی و نگارش - ای - مستقل - صفحه ۶۳ / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - ای - مستقل - صفحه ۶۳ / ۲۷ آذر ۱۴۰۰
4,326
فارسی و نگارش - صفحه ۴۸ / ۲۵ آذر ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - صفحه ۴۸ / ۲۵ آذر ۱۴۰۰
4,708
بازی و ریاضی - شمارش ترکیبی - صفحات ۶۵ تا ۶۷ / ۲۴ آذر ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - شمارش ترکیبی - صفحات ۶۵ تا ۶۷ / ۲۴ آذر ۱۴۰۰
2,390
فارسی و نگارش - تثبیت نشانه «ز» صفحات ۵۹ و ۶۰ / ۲۳ آذر ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - تثبیت نشانه «ز» صفحات ۵۹ و ۶۰ / ۲۳ آذر ۱۴۰۰
3,440
علوم تجربی و تفکر - صفحات ۳۴ تا ۳۷ / ۲۲ آذر ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - صفحات ۳۴ تا ۳۷ / ۲۲ آذر ۱۴۰۰
3,374