ضرورت شناخت افعال خدا


شبکه ۱
10 آذر ماه 1400
11:30