کلاگن فورت - راگستر ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، اتریش ۲۰۲۱


شبکه ورزش
3 آذر ماه 1400
02:31
فرولاندا - لکسند
فرولاندا - لکسند
363
اسلوان - ترینچ ، مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی اروپا، چک ۲۰۲۱
اسلوان - ترینچ ، مسابقات هاکی روی یخ قهرمانی اروپا، چک ۲۰۲۱
113
لوزان - لوکو ، مسابقات لیگ حرفه ای هاکی روی یخ اروپا ۲۰۲۱
لوزان - لوکو ، مسابقات لیگ حرفه ای هاکی روی یخ اروپا ۲۰۲۱
206
دراگنز - سالزبرگ ، مسابقات لیگ حرفه اروپا ۲۰۲۱
دراگنز - سالزبرگ ، مسابقات لیگ حرفه اروپا ۲۰۲۱
196
ردبول مونیخ - فریبرگ
ردبول مونیخ - فریبرگ
279
سالزبورگ - یسترزبی ، مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۱
سالزبورگ - یسترزبی ، مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۱
152
لیگ حرفه ای هاکی روی چمن بلژیک ۲۰۲۱- آلمان- بلژیک
لیگ حرفه ای هاکی روی چمن بلژیک ۲۰۲۱- آلمان- بلژیک
481
فرولاندا - زوریخ ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
فرولاندا - زوریخ ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
296
هاکی روی چمن- بلژیک- آلمان- ۲۰۲۱
هاکی روی چمن- بلژیک- آلمان- ۲۰۲۱
1,663
اسلواکی - فرانسه (رقابت های این لاین هاکی قهرمانی جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱)
اسلواکی - فرانسه (رقابت های این لاین هاکی قهرمانی جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱)
347
درابز - ون دراگونز ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
درابز - ون دراگونز ، مسابقات قهرمانی باشگاه های اروپا ، فرانسه ۲۰۲۱
307
هاکی روی یخ/سالزبورگ-سیترسبید
هاکی روی یخ/سالزبورگ-سیترسبید
296
لوزان - لوکو
لوزان - لوکو
271
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا سوییس ۲۰۲۱ ، لوزان - لوکو
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا سوییس ۲۰۲۱ ، لوزان - لوکو
301
فورلاندا - زوریخ ، هاکی روی یخ قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
فورلاندا - زوریخ ، هاکی روی یخ قهرمانی اروپا ، سوئد ۲۰۲۱
359
لوکوراما - ادلرمنهیم ، لیگ حرفه ای هاکی روی یخ اروپا ، ایتالیا ۲۰۲۱
لوکوراما - ادلرمنهیم ، لیگ حرفه ای هاکی روی یخ اروپا ، ایتالیا ۲۰۲۱
334
هاکی روی یخ لیگ قهرمانی اروپا اتریش ۲۰۲۱
هاکی روی یخ لیگ قهرمانی اروپا اتریش ۲۰۲۱
573
اسلواکی - فرانسه ، رقابت های این لاین هاکی قهرمانی جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱
اسلواکی - فرانسه ، رقابت های این لاین هاکی قهرمانی جهان ، ایتالیا ۲۰۲۱
418
سالزبورگ - یستربی ، رقابت های باشگاه های اروپا اتریش ۲۰۲۱
سالزبورگ - یستربی ، رقابت های باشگاه های اروپا اتریش ۲۰۲۱
291
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا اتریش ۲۰۲۱ ، سالزبورگ - سیترسبید
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا اتریش ۲۰۲۱ ، سالزبورگ - سیترسبید
299
هاکی روی یخ قهرمانی باشگاه های اروپا فرانسه ۲۰۲۱ ، درابز - ون دراگونز
هاکی روی یخ قهرمانی باشگاه های اروپا فرانسه ۲۰۲۱ ، درابز - ون دراگونز
411
روسیه - اسلواکی ، دیدار پایانی مسابقات جوانان ، اسلواکی ۲۰۲۱
روسیه - اسلواکی ، دیدار پایانی مسابقات جوانان ، اسلواکی ۲۰۲۱
215
آلمان - نروژ ، هاکی روی یخ قهرمانی جهان ، لتونی ۲۰۲۱
آلمان - نروژ ، هاکی روی یخ قهرمانی جهان ، لتونی ۲۰۲۱
261
هاکی روی یخ - فنلاند-سوئد- قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱
هاکی روی یخ - فنلاند-سوئد- قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱
221
روسیه - سوئد ، دیدار نیمه نهایی هاکی روی یخ مسابقات جوانان جمهوری چک ۲۰۲۱
روسیه - سوئد ، دیدار نیمه نهایی هاکی روی یخ مسابقات جوانان جمهوری چک ۲۰۲۱
991
هاکی روی یخ جوانان- چک - روسیه - ۲۰۲۱
هاکی روی یخ جوانان- چک - روسیه - ۲۰۲۱
363
روسیه - سوئیس - مسابقات چک ۲۰۲۱
روسیه - سوئیس - مسابقات چک ۲۰۲۱
248
هاکی روی یخ - فنلاند - روسیه
هاکی روی یخ - فنلاند - روسیه
1,457
هاکی روی یخ - فنلاند - سوئد
هاکی روی یخ - فنلاند - سوئد
120