ارتباط دختر و پسر


شبکه ۳
2 آذر ماه 1400
18:03
فرزندآوری
فرزندآوری
961
انقدر نگیم نمیشه !
انقدر نگیم نمیشه !
670
رفاه فقط اقتصادی نیست
رفاه فقط اقتصادی نیست
751
مهد کودک جای خوبی برای بچه ها نیست
مهد کودک جای خوبی برای بچه ها نیست
449
جنگ جهانی دوم دلیل به وجود آمدن مهد کودک ها
جنگ جهانی دوم دلیل به وجود آمدن مهد کودک ها
521
مهدکودک جایی برای آموزش یا نگهداری ؟
مهدکودک جایی برای آموزش یا نگهداری ؟
305
مهدکودک راهی برای فرار از مسئولیت ها !
مهدکودک راهی برای فرار از مسئولیت ها !
394
فرزندآوری-۲۳ آذر ۱۴۰۰
فرزندآوری-۲۳ آذر ۱۴۰۰
481
نتیجه روحیه خودخواهانه در زندگی
نتیجه روحیه خودخواهانه در زندگی
723
تغییر اولویت ها در زندگی
تغییر اولویت ها در زندگی
671
چطور در کنار بچه داری به کارهای خودمان برسیم ؟
چطور در کنار بچه داری به کارهای خودمان برسیم ؟
691
مادر فقط باید در خانه بماند ؟
مادر فقط باید در خانه بماند ؟
7,500
اگر ازدواج را از جوانان بگیرید
اگر ازدواج را از جوانان بگیرید
688
چرا مادر را مقدس جلوه می دهید ؟
چرا مادر را مقدس جلوه می دهید ؟
526
فرزند آوری- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
فرزند آوری- ۲۲ آذر ۱۴۰۰
594
بار تربیت فرزندان روی دوش مادران است
بار تربیت فرزندان روی دوش مادران است
531
پدیده منفی خانه سالمندان
پدیده منفی خانه سالمندان
489
تک فرزندی و اضطراب شدید پدر و مادر
تک فرزندی و اضطراب شدید پدر و مادر
590
شعار فرزند کمتر رفاه بیشتر
شعار فرزند کمتر رفاه بیشتر
427
بچه ها مکمل همدیگر هستند
بچه ها مکمل همدیگر هستند
427
معایب تک فرزندی
معایب تک فرزندی
524
تربیت اقتصادی در خانواده
تربیت اقتصادی در خانواده
435
فرزندآوری - ۲۱ آذر ۱۴۰۰
فرزندآوری - ۲۱ آذر ۱۴۰۰
619
دانشگاه مبدا تحول جامعه است
دانشگاه مبدا تحول جامعه است
283
نقطه مشترک دانشجو و جریان دانشجویی
نقطه مشترک دانشجو و جریان دانشجویی
263
وظیفه جنبش های دانشجویی نسبت به سایر دانشجویان
وظیفه جنبش های دانشجویی نسبت به سایر دانشجویان
367
وظیفه تشکل های دانشجویی در انتخاب رئیس جمهور
وظیفه تشکل های دانشجویی در انتخاب رئیس جمهور
328
ترس از نظر دادن
ترس از نظر دادن
249
[کارگردان] رحیم صادق‌پور
[کارگردان] رحیم صادق‌پور
462
تشکل های دانشجویی تنور انتخابات را باید داغ کنند
تشکل های دانشجویی تنور انتخابات را باید داغ کنند
345