شیمی ۳ - رشته تجربی و ریاضی - ph / ۲ آذر ۱۴۰۰


فیزیک ۳ - تجربی - انواع و مشخصه های موج / ۶ بهمن ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - انواع و مشخصه های موج / ۶ بهمن ۱۴۰۰
327
شیمی ۳ - الماس و گرافیت / ۵ بهمن ۱۴۰۰
شیمی ۳ - الماس و گرافیت / ۵ بهمن ۱۴۰۰
475
شیمی ۳ - جامدهای کووالانسی / ۵ بهمن ۱۴۰۰
شیمی ۳ - جامدهای کووالانسی / ۵ بهمن ۱۴۰۰
420
زیست شناسی -  علوم تجربی - تنفس سلولی  - بخش۲ / ۴ بهمن ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - تنفس سلولی - بخش۲ / ۴ بهمن ۱۴۰۰
290
زیست شناسی - علوم تجربی - تنفس سلولی / ۴ بهمن ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - تنفس سلولی / ۴ بهمن ۱۴۰۰
272
ریاضی ۳ - تجربی  - فصل ۴ - مشتق - بخش ۲ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۴ - مشتق - بخش ۲ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
355
ریاضی ۳ - تجربی  - فصل ۴ - مشتق - بخش ۱ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۴ - مشتق - بخش ۱ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
250
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت آونگ ساده و تشدید / ۲۹ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت آونگ ساده و تشدید / ۲۹ دی ۱۴۰۰
384
شیمی ۳ - آبکاری و سلول ها / ۲۸ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - آبکاری و سلول ها / ۲۸ دی ۱۴۰۰
445
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آهن سفید و حلبی / ۲۸ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آهن سفید و حلبی / ۲۸ دی ۱۴۰۰
376
زیست شناسی - تجربی - قسمت دوم دوره / ۲۷ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - قسمت دوم دوره / ۲۷ دی ۱۴۰۰
354
زیست شناسی - تجربی - دوره / ۲۷ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - دوره / ۲۷ دی ۱۴۰۰
276
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق - بخش ۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق - بخش ۲ / ۲۵ دی ۱۴۰۰
469
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق / ۲۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - مشتق / ۲۵ دی ۱۴۰۰
440
زیست ۳ - مرور / ۲۳ دی ۱۴۰۰
زیست ۳ - مرور / ۲۳ دی ۱۴۰۰
522
فیزیک ۳ - تجربی - سرعت در حرکت هماهنگ ساده / ۲۲ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - سرعت در حرکت هماهنگ ساده / ۲۲ دی ۱۴۰۰
682
شیمی -زنگ زدن آهن و روش های جلوگیری از آن-۲۱ دی ۱۴۰۰
شیمی -زنگ زدن آهن و روش های جلوگیری از آن-۲۱ دی ۱۴۰۰
743
شیمی - برقکافت نمک های مذاب-۲۱ دی ۱۴۰۰
شیمی - برقکافت نمک های مذاب-۲۱ دی ۱۴۰۰
537
زیست شناسی- علوم تجربی- دوره- ۲۰ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی- علوم تجربی- دوره- ۲۰ دی ۱۴۰۰
633
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
538
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق / ۱۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - فصل ۳ حد - فصل ۴ مشتق / ۱۸ دی ۱۴۰۰
485
فیزیک ۳ - حرکت هماهنگ ساده / ۱۵ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - حرکت هماهنگ ساده / ۱۵ دی ۱۴۰۰
860
شیمی - علوم تجربی و ریاضی - برقکافت آب و تهیه فلز سدیم / ۱۴ دی ۱۴۰۰
شیمی - علوم تجربی و ریاضی - برقکافت آب و تهیه فلز سدیم / ۱۴ دی ۱۴۰۰
905
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - سلول الکترولیتی / ۱۴ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - سلول الکترولیتی / ۱۴ دی ۱۴۰۰
831
زیست شناسی - علوم تجربی - نغییر در گونه ها قسمت دوم / ۱۳ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - نغییر در گونه ها قسمت دوم / ۱۳ دی ۱۴۰۰
526
زیست شناسی - علوم تجربی - تغییر در گونه ها / ۱۳ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - تغییر در گونه ها / ۱۳ دی ۱۴۰۰
415
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۲ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۲ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
537
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۱۱ دی ۱۴۰۰
شیمی ۳ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۱۱ دی ۱۴۰۰
579
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۱ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۳ - تجربی - حد در بی نهایت - بخش ۱ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
443
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت هماهنگ ساده / ۸ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۳ - تجربی - حرکت هماهنگ ساده / ۸ دی ۱۴۰۰
1,028