ریاضی ۲ - تناسب - رشته تجربی / ۲ آذر ۱۴۰۰


ریاضی - تجربی - رسم به کمک انقباض / ۲۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تجربی - رسم به کمک انقباض / ۲۹ دی ۱۴۰۰
202
ریاضی - تجربی -  اعمال  جبری روی توابع / ۲۹ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تجربی - اعمال جبری روی توابع / ۲۹ دی ۱۴۰۰
147
فیزیک - آمادگی برای آزمون نوبت اول / ۲۷ دی ۱۴۰۰
فیزیک - آمادگی برای آزمون نوبت اول / ۲۷ دی ۱۴۰۰
321
پایه ۱۱ - برق صنعتی - آشنایی با قطعات برق صنعتی / ۲۷ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۱ - برق صنعتی - آشنایی با قطعات برق صنعتی / ۲۷ دی ۱۴۰۰
127
زیست شناسی - تجربی - ایمنی - قسمت دوم / ۲۶ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - ایمنی - قسمت دوم / ۲۶ دی ۱۴۰۰
211
زیست شناسی - تجربی -  ایمنی / ۲۶ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - تجربی - ایمنی / ۲۶ دی ۱۴۰۰
160
فنی و حرفه ای - صنایع غذایی / ۲۶ دی ۱۴۰۰
فنی و حرفه ای - صنایع غذایی / ۲۶ دی ۱۴۰۰
194
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۲۵ دی ۱۴۰۰
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - آنتالپی پیوند / ۲۵ دی ۱۴۰۰
273
معرق کاری مشترک - سنگ های معرق کاری روی چوب / ۲۵ دی ۱۴۰۰
معرق کاری مشترک - سنگ های معرق کاری روی چوب / ۲۵ دی ۱۴۰۰
135
بهینه سازی و تراش سنگ های تزیینی / ۲۵ دی ۱۴۰۰
بهینه سازی و تراش سنگ های تزیینی / ۲۵ دی ۱۴۰۰
132
ریاضی  - تجربی - تابع وارون / ۲۲ دی ۱۴۰۰
ریاضی - تجربی - تابع وارون / ۲۲ دی ۱۴۰۰
401
فیزیک-علوم تجربی- حل تمرین نوبت اول - ۲۰ دی ۱۴۰۰
فیزیک-علوم تجربی- حل تمرین نوبت اول - ۲۰ دی ۱۴۰۰
494
زیست ۲ - غده لوز المعده و دیابیت / ۱۹ دی ۱۴۰۰
زیست ۲ - غده لوز المعده و دیابیت / ۱۹ دی ۱۴۰۰
413
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - حل تمرین فصل ۱ و ۲ - بخش ۱ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - حل تمرین فصل ۱ و ۲ - بخش ۱ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
449
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - حل تمرین فصل ۱ و ۲ - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - حل تمرین فصل ۱ و ۲ - بخش ۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
391
کارودانش - پوشاک - آموزش دوخت های تزیینی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
کارودانش - پوشاک - آموزش دوخت های تزیینی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
410
کاردانش - برق صنعتی آشنایی با برق صنعتی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
کاردانش - برق صنعتی آشنایی با برق صنعتی / ۱۶ دی ۱۴۰۰
254
ریاضی ۲ - تجربی - تابع یک به یک / ۱۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۲ - تجربی - تابع یک به یک / ۱۵ دی ۱۴۰۰
462
ریاضی ۲ - تجربی - وارون تابع / ۱۵ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۲ - تجربی - وارون تابع / ۱۵ دی ۱۴۰۰
397
کارو دانش - نگارگری - مبحث گل ومرغ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
کارو دانش - نگارگری - مبحث گل ومرغ / ۱۵ دی ۱۴۰۰
260
کارودانش - مشبک کاری روی چوب / ۱۴ دی ۱۴۰۰
کارودانش - مشبک کاری روی چوب / ۱۴ دی ۱۴۰۰
389
کار دانش - نگار گری - مبحث گل و مرغ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
کار دانش - نگار گری - مبحث گل و مرغ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
363
فیزیک ۲ - تجربی - حل نمونه سوالات نوبت اول / ۱۳ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۲ - تجربی - حل نمونه سوالات نوبت اول / ۱۳ دی ۱۴۰۰
579
فیزیک - علوم تجربی - حل نمونه سوالات نوبت اول / ۱۳ دی ۱۴۰۰
فیزیک - علوم تجربی - حل نمونه سوالات نوبت اول / ۱۳ دی ۱۴۰۰
444
کارودانش -  پوشاک - آموزش دوختهای تزیینی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
کارودانش - پوشاک - آموزش دوختهای تزیینی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
215
زیست شناسی - علوم تجربی - غدد درون ریز / ۱۲ دی ۱۴۰۰
زیست شناسی - علوم تجربی - غدد درون ریز / ۱۲ دی ۱۴۰۰
564
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - آنتالپی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
شیمی ۲ - ریاضی و تجربی - آنتالپی / ۱۱ دی ۱۴۰۰
614
ریاضی ۲ - تجربی - تابع جزء صحیح / ۸ دی ۱۴۰۰
ریاضی ۲ - تجربی - تابع جزء صحیح / ۸ دی ۱۴۰۰
743
فیزیک ۲ - تجربی - نیروی محرکه الکتریکی / ۶ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۲ - تجربی - نیروی محرکه الکتریکی / ۶ دی ۱۴۰۰
849
فیزیک ۲ تجربی - حل مساله مقاومت / ۶ دی ۱۴۰۰
فیزیک ۲ تجربی - حل مساله مقاومت / ۶ دی ۱۴۰۰
625