صنایع مبلمان و چوب - مشرک تمام رشته ها - نرم افزار کات مستر / ۲۶ آبان ۱۴۰۰


پایه ۱۲ - برنامه نویسی cnc / ۹ بهمن ۱۴۰۰
پایه ۱۲ - برنامه نویسی cnc / ۹ بهمن ۱۴۰۰
21
رشته ساختمان - پایه ۱۰ - دانش فنی پایه / ۹ بهمن ۱۴۰۰
رشته ساختمان - پایه ۱۰ - دانش فنی پایه / ۹ بهمن ۱۴۰۰
45
صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۱ / ۶ بهمن ۱۴۰۰
صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۱ / ۶ بهمن ۱۴۰۰
69
حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر / ۶ بهمن ۱۴۰۰
حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر / ۶ بهمن ۱۴۰۰
81
ساختمان های هوشمند / ۵  بهمن ۱۴۰۰
ساختمان های هوشمند / ۵ بهمن ۱۴۰۰
200
عکاسی طبیعت / ۵ بهمن ۱۴۰۰
عکاسی طبیعت / ۵ بهمن ۱۴۰۰
327
پایه ۱۲ - دانش فنی و تخصصی الکترونیک / ۴ بهمن ۱۴۰۰
پایه ۱۲ - دانش فنی و تخصصی الکترونیک / ۴ بهمن ۱۴۰۰
82
نقشه کشی معماری  - پایه یازدهم و دوازدهم / ۴ بهمن ۱۴۰۰
نقشه کشی معماری - پایه یازدهم و دوازدهم / ۴ بهمن ۱۴۰۰
117
فیزیک فنی / ۳ بهمن ۱۴۰۰
فیزیک فنی / ۳ بهمن ۱۴۰۰
116
تربیت کودک - پایه ۱۰ - دانش فنی پایه / ۳ بهمن ۱۴۰۰
تربیت کودک - پایه ۱۰ - دانش فنی پایه / ۳ بهمن ۱۴۰۰
106
اخلاق حرفه ای - پایه ۱۲ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
اخلاق حرفه ای - پایه ۱۲ / ۲ بهمن ۱۴۰۰
104
طراحی طلا و جواهر - پایه ۱۱ / ۲ بهمن ۱۴۰۰۰
طراحی طلا و جواهر - پایه ۱۱ / ۲ بهمن ۱۴۰۰۰
90
پایه ۱۲ - طراحی نشانه - کارگاه گرافیک  / ۲۲ دی ۱۴۰۰
پایه ۱۲ - طراحی نشانه - کارگاه گرافیک / ۲۲ دی ۱۴۰۰
170
شایستگی های غیر فنی- پایه یازدهم- مدیریت تولید-۲۱ دی ۱۴۰۰
شایستگی های غیر فنی- پایه یازدهم- مدیریت تولید-۲۱ دی ۱۴۰۰
237
امور دامی- پایه دهم-تولید و پرورش مرغ- ۲۱ دی ۱۴۰۰
امور دامی- پایه دهم-تولید و پرورش مرغ- ۲۱ دی ۱۴۰۰
147
نقشه کشی فنی رایانه ای- تمرینات سه نما-پایه دهم- ۲۰ دی
نقشه کشی فنی رایانه ای- تمرینات سه نما-پایه دهم- ۲۰ دی
184
امور زراعی- پایه دهم- پرورش حیوانات- ۲۰ دی ۱۴۰۰
امور زراعی- پایه دهم- پرورش حیوانات- ۲۰ دی ۱۴۰۰
218
پایه دهم - الزامات محیط کار / ۱۹ دی ۱۴۰۰
پایه دهم - الزامات محیط کار / ۱۹ دی ۱۴۰۰
167
تعمیرات جعبه دنده و دیفرانسیل - پایه یازدهم / ۱۹ دی ۱۴۰۰
تعمیرات جعبه دنده و دیفرانسیل - پایه یازدهم / ۱۹ دی ۱۴۰۰
162
طراحی و دوخت - لباس شب و عروس - پایه ۱۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
طراحی و دوخت - لباس شب و عروس - پایه ۱۲ / ۱۸ دی ۱۴۰۰
257
پایه دهم - تعمیر موتورهای سبک کشاورزی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
پایه دهم - تعمیر موتورهای سبک کشاورزی / ۱۸ دی ۱۴۰۰
160
دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - طراحی و دوخت / ۱۵ دی ۱۴۰۰
دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - طراحی و دوخت / ۱۵ دی ۱۴۰۰
274
امور باغی و زراعی - پایه ۱۲ - تنظیم کننده های رشدی گیاه / ۱۴ دی ۱۴۰۰
امور باغی و زراعی - پایه ۱۲ - تنظیم کننده های رشدی گیاه / ۱۴ دی ۱۴۰۰
317
پایه دهم - ارتباط موثر - پودمان ۲ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
پایه دهم - ارتباط موثر - پودمان ۲ / ۱۴ دی ۱۴۰۰
246
الکترونیک - پایه ۱۲ - دانش فنی تخصصی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
الکترونیک - پایه ۱۲ - دانش فنی تخصصی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
220
تربیت بدنی - پایه ۱۲ - دانش فنی تخصصی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
تربیت بدنی - پایه ۱۲ - دانش فنی تخصصی / ۱۳ دی ۱۴۰۰
124
طراحی وب - یازدهم / ۱۲ دی ۱۴۰۰
طراحی وب - یازدهم / ۱۲ دی ۱۴۰۰
172
دانش فنی تخصصی معماری داخلی - پایه ۱۲ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
دانش فنی تخصصی معماری داخلی - پایه ۱۲ / ۱۲ دی ۱۴۰۰
270
فرز cnc - پایه ۱۲ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
فرز cnc - پایه ۱۲ / ۱۱ دی ۱۴۰۰
123
ساختمان - پایه  ۱۰ - دانش فنی پایه / ۱۱ دی ۱۴۰۰
ساختمان - پایه ۱۰ - دانش فنی پایه / ۱۱ دی ۱۴۰۰
224