بیجه چگونه کودکان را فریب می داد و به قتل می رساند!