بدمینتون دونفره ویکتور جام دانمارک۲۰۲۱


شبکه ورزش
25 آبان ماه 1400
08:44
اندونزی - مالزی، نیمه نهایی تور جهانی بدمینتون دو نفره اندونزی ۲۰۲۱
اندونزی - مالزی، نیمه نهایی تور جهانی بدمینتون دو نفره اندونزی ۲۰۲۱
82
موموتا - سوجیارتو ، دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱
موموتا - سوجیارتو ، دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱
174
دیدار نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، ژاپن - اندونزی
دیدار نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، ژاپن - اندونزی
264
دانمارک - هند
دانمارک - هند
124
دیدار پایانی بدمینتون تک نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱
دیدار پایانی بدمینتون تک نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱
497
نیمه نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، اندونزی - مالزی
نیمه نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، اندونزی - مالزی
199
ژاپن - مالزی ، دیدار نیمه نهایی دو نفره تورجهانی ، اندونزی ۲۰۲۱
ژاپن - مالزی ، دیدار نیمه نهایی دو نفره تورجهانی ، اندونزی ۲۰۲۱
239
ژاپن - مالزی
ژاپن - مالزی
611
دیدار پایانی بدمینتون تک نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱- ژاپن- دانمارک
دیدار پایانی بدمینتون تک نفره تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱- ژاپن- دانمارک
320
مسابقات آزاد بدمینتون دانمارک ۲۰۲۱- دانمارک- مالزی
مسابقات آزاد بدمینتون دانمارک ۲۰۲۱- دانمارک- مالزی
164
بدمینتون تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱
بدمینتون تور جهانی اندونزی ۲۰۲۱
207
نیمه نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، دانمارک - هند
نیمه نهایی اندونزی ۲۰۲۱ ، دانمارک - هند
222
لوکی یه - شیاسن ، مسابقات آلمان ۲۰۲۱
لوکی یه - شیاسن ، مسابقات آلمان ۲۰۲۱
227
اندونزی - مالزی
اندونزی - مالزی
248
اندونزی - تایلند ، دیدار دو نفره نیمه نهایی مسابقات آزاد آلمان ۲۰۲۱
اندونزی - تایلند ، دیدار دو نفره نیمه نهایی مسابقات آزاد آلمان ۲۰۲۱
223
دیدار نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱ ، موموتا - اکسلسن
دیدار نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱ ، موموتا - اکسلسن
363
اندونزی - تایلند ، دیدارتیمی نیمه نهایی سابقات آزاد آلمان ۲۰۲۱
اندونزی - تایلند ، دیدارتیمی نیمه نهایی سابقات آزاد آلمان ۲۰۲۱
269
مالزی - سنگاپور
مالزی - سنگاپور
352
مسابقات جهانی بدمینتون آلمان ۲۰۲۱- هند- سنگاپور
مسابقات جهانی بدمینتون آلمان ۲۰۲۱- هند- سنگاپور
258
دیدار نهایی دونفره آزاد آلمان ۲۰۲۱
دیدار نهایی دونفره آزاد آلمان ۲۰۲۱
394
مسابقات جهانی آلمان ۲۰۲۱ ، هند - سنگاپور
مسابقات جهانی آلمان ۲۰۲۱ ، هند - سنگاپور
264
رقابت برترین های بدمینتون کشور - تهران
رقابت برترین های بدمینتون کشور - تهران
530
۲۰۲۱ مسابقات بدمینتون تور جهانی آلمان
۲۰۲۱ مسابقات بدمینتون تور جهانی آلمان
1,594
مسابقات آزاد بدمینتون  یک نفره دانمارک
مسابقات آزاد بدمینتون یک نفره دانمارک
436
دیدار نهایی دونفره دانمارک ۲۰۲۱ ، دانمارک - ژاپن
دیدار نهایی دونفره دانمارک ۲۰۲۱ ، دانمارک - ژاپن
709
اکسلسن - لیچو ، دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱
اکسلسن - لیچو ، دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد دانمارک ۲۰۲۱
589
دیدار نهایی سودرمن کاپ فنلاند ۲۰۲۱ ، ژاپن - چین
دیدار نهایی سودرمن کاپ فنلاند ۲۰۲۱ ، ژاپن - چین
754
مالزی - دانمارک ، نیمه نهایی مسابقات دونفره ویکتور جام ، دانمارک ۲۰۲۱
مالزی - دانمارک ، نیمه نهایی مسابقات دونفره ویکتور جام ، دانمارک ۲۰۲۱
481
چین - کره جنوبی ، دیدار نیمه نهایی مسابت تیمی مردان سودرمن کاپ ، فنلاند ۲۰۲۱
چین - کره جنوبی ، دیدار نیمه نهایی مسابت تیمی مردان سودرمن کاپ ، فنلاند ۲۰۲۱
266