دیدار نهایی پدل آزاد کوردوبا اسپانیا ۲۰۲۱


شبکه ورزش
24 آبان ماه 1400
14:00
دیدار یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
133
گالان - سانچز ، یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
گالان - سانچز ، یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
246
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
172
دیدار نهایی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ - آرژانتین
دیدار نهایی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ - آرژانتین
190
دیدار نهایی بوئنوس آیرس پدل مستر ۲۰۲۱
دیدار نهایی بوئنوس آیرس پدل مستر ۲۰۲۱
1,002
۲۰۲۱ مرحله نیمه نهایی پدل تور جهانی اسپانیا
۲۰۲۱ مرحله نیمه نهایی پدل تور جهانی اسپانیا
248
ناوارو - گوتیرز ، دیدار نهایی تورجهانی پدل ، اسپانیا ۲۰۲۱
ناوارو - گوتیرز ، دیدار نهایی تورجهانی پدل ، اسپانیا ۲۰۲۱
322
آلماندی - ناوارو ، نیمه نهایی مسابقات تور جهانی پدل ، سوئد ۲۰۲۱
آلماندی - ناوارو ، نیمه نهایی مسابقات تور جهانی پدل ، سوئد ۲۰۲۱
434
دیدار نیمه نهایی آزاد سوئد ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی آزاد سوئد ۲۰۲۱
298
دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - کوئلو
دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - کوئلو
292
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - لبرون
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - لبرون
523
پدل نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
پدل نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
329
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - ریکو
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - ریکو
194
دیدار نهایی مسابقات مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - ناوارو
دیدار نهایی مسابقات مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - ناوارو
237
دیدار نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
468
نیمه نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
نیمه نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
358
دیدار نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
695
طور جهانی اسپانیا - دیدار نهایی-۲۰۲۱
طور جهانی اسپانیا - دیدار نهایی-۲۰۲۱
295
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، روبیو - فاستر
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، روبیو - فاستر
1,794
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
644
دیدار نهایی مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - دیننو
دیدار نهایی مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - دیننو
287
مرحله نیمه پایانی تور جهانی پدل دو
مرحله نیمه پایانی تور جهانی پدل دو
1,185
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، مولارس - کاپا
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، مولارس - کاپا
444
دیدار نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱
450
دیدار نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
335
دیدار پایانی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار پایانی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
252
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، سیلینگو - برگامی
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، سیلینگو - برگامی
195
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، کمپو - گونزالز
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، کمپو - گونزالز
114
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، گونزالز - رامیرز
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، گونزالز - رامیرز
76