گل اول ذوب آهن به سپاهان (سجاد دانایی)


گل سوم مس به سپاهان (محسن آذرباد)
گل سوم مس به سپاهان (محسن آذرباد)
9,168
گل دوم مس به سپاهان (گادوین منشا)
گل دوم مس به سپاهان (گادوین منشا)
18,222
گل اول مس به سپاهان (گادوین منشا)
گل اول مس به سپاهان (گادوین منشا)
16,529
گلزنی شهریار مغانلو در ثانیه ۱۳!
گلزنی شهریار مغانلو در ثانیه ۱۳!
25,699
گل اول فولاد به سپاهان (آیاندا پاتوسی)
گل اول فولاد به سپاهان (آیاندا پاتوسی)
16,604
گل دیدنی امید نورافکن مقابل فولاد
گل دیدنی امید نورافکن مقابل فولاد
35,310
گل اول سپاهان به فولاد (سروش رفیعی)
گل اول سپاهان به فولاد (سروش رفیعی)
11,945
گل اول آلومینیوم به پیمان (امیر نوری)
گل اول آلومینیوم به پیمان (امیر نوری)
5,362
گل اول پیکان به آلومینیوم (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به آلومینیوم (علیرضا کوشکی)
3,902
گل اول پیکان به فولاد (پیمان رنجبری)
گل اول پیکان به فولاد (پیمان رنجبری)
3,976
گل اول فولاد به پیکان (لوسیانو پریرا)
گل اول فولاد به پیکان (لوسیانو پریرا)
3,543
گل دوم سپاهان به پدیده (شهریار مغانلو)
گل دوم سپاهان به پدیده (شهریار مغانلو)
3,839
گل اول سپاهان به پدیده (فرشاد احمدزاده)
گل اول سپاهان به پدیده (فرشاد احمدزاده)
3,084
گل سوم نفت به آلومینیوم (حسن بیت سعید)
گل سوم نفت به آلومینیوم (حسن بیت سعید)
7,579
گل دوم نفت به آلومینیوم (محمدرضا غبیشاوی)
گل دوم نفت به آلومینیوم (محمدرضا غبیشاوی)
5,575
گل اول آلومینیوم به نفت (اسماعیل شریفات)
گل اول آلومینیوم به نفت (اسماعیل شریفات)
4,669
گل اول نفت به آلومینیوم (محمد طیبی)
گل اول نفت به آلومینیوم (محمد طیبی)
4,447
گل دوم گل گهر به مس (فرشید باقری)
گل دوم گل گهر به مس (فرشید باقری)
4,433
گل اول گل گهر به مس (مرتضی تبریزی)
گل اول گل گهر به مس (مرتضی تبریزی)
3,113
گل دوم مس به گل گهر (مجید علیاری)
گل دوم مس به گل گهر (مجید علیاری)
2,973
گل اول مس به گل گهر (مجید علیاری)
گل اول مس به گل گهر (مجید علیاری)
2,724
گل استثنایی محمدحسین فلاح مقابل سپاهان
گل استثنایی محمدحسین فلاح مقابل سپاهان
7,049
گل اول سپاهان به پیکان (فرشاد احمدزاده)
گل اول سپاهان به پیکان (فرشاد احمدزاده)
4,246
گل اول پیکان به سپاهان (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به سپاهان (علیرضا کوشکی)
3,550
گل دوم تراکتور به نفت (سامان نریمان جهان)
گل دوم تراکتور به نفت (سامان نریمان جهان)
9,215
گل اول تراکتور به نفت (رضا دهقانی)
گل اول تراکتور به نفت (رضا دهقانی)
16,818
گل اول سپاهان به نفت آبادان (یاسین سلمانی)
گل اول سپاهان به نفت آبادان (یاسین سلمانی)
8,671
گل دوم آلومینیوم به تراکتور (محمدامین اسدی)
گل دوم آلومینیوم به تراکتور (محمدامین اسدی)
9,768
گل اول آلومینیوم به تراکتور (اسماعیل شریفات)
گل اول آلومینیوم به تراکتور (اسماعیل شریفات)
8,238
گل دوم سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
گل دوم سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
8,303