گل اول فولاد به سپاهان (آیاندا پاتوسی)
گل اول فولاد به سپاهان (آیاندا پاتوسی)
13,476
گل دیدنی امید نورافکن مقابل فولاد
گل دیدنی امید نورافکن مقابل فولاد
32,633
گل اول سپاهان به فولاد (سروش رفیعی)
گل اول سپاهان به فولاد (سروش رفیعی)
10,980
گل اول آلومینیوم به پیمان (امیر نوری)
گل اول آلومینیوم به پیمان (امیر نوری)
4,710
گل اول پیکان به آلومینیوم (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به آلومینیوم (علیرضا کوشکی)
3,145
گل اول پیکان به فولاد (پیمان رنجبری)
گل اول پیکان به فولاد (پیمان رنجبری)
3,708
گل اول فولاد به پیکان (لوسیانو پریرا)
گل اول فولاد به پیکان (لوسیانو پریرا)
3,128
گل دوم سپاهان به پدیده (شهریار مغانلو)
گل دوم سپاهان به پدیده (شهریار مغانلو)
3,576
گل اول سپاهان به پدیده (فرشاد احمدزاده)
گل اول سپاهان به پدیده (فرشاد احمدزاده)
2,848
گل سوم نفت به آلومینیوم (حسن بیت سعید)
گل سوم نفت به آلومینیوم (حسن بیت سعید)
7,330
گل دوم نفت به آلومینیوم (محمدرضا غبیشاوی)
گل دوم نفت به آلومینیوم (محمدرضا غبیشاوی)
5,415
گل اول آلومینیوم به نفت (اسماعیل شریفات)
گل اول آلومینیوم به نفت (اسماعیل شریفات)
4,543
گل اول نفت به آلومینیوم (محمد طیبی)
گل اول نفت به آلومینیوم (محمد طیبی)
4,303
گل دوم گل گهر به مس (فرشید باقری)
گل دوم گل گهر به مس (فرشید باقری)
4,213
گل اول گل گهر به مس (مرتضی تبریزی)
گل اول گل گهر به مس (مرتضی تبریزی)
2,972
گل دوم مس به گل گهر (مجید علیاری)
گل دوم مس به گل گهر (مجید علیاری)
2,793
گل اول مس به گل گهر (مجید علیاری)
گل اول مس به گل گهر (مجید علیاری)
2,463
گل استثنایی محمدحسین فلاح مقابل سپاهان
گل استثنایی محمدحسین فلاح مقابل سپاهان
6,701
گل اول سپاهان به پیکان (فرشاد احمدزاده)
گل اول سپاهان به پیکان (فرشاد احمدزاده)
4,127
گل اول پیکان به سپاهان (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به سپاهان (علیرضا کوشکی)
3,297
گل دوم تراکتور به نفت (سامان نریمان جهان)
گل دوم تراکتور به نفت (سامان نریمان جهان)
9,073
گل اول تراکتور به نفت (رضا دهقانی)
گل اول تراکتور به نفت (رضا دهقانی)
16,661
گل اول سپاهان به نفت آبادان (یاسین سلمانی)
گل اول سپاهان به نفت آبادان (یاسین سلمانی)
8,576
گل دوم آلومینیوم به تراکتور (محمدامین اسدی)
گل دوم آلومینیوم به تراکتور (محمدامین اسدی)
9,696
گل اول آلومینیوم به تراکتور (اسماعیل شریفات)
گل اول آلومینیوم به تراکتور (اسماعیل شریفات)
8,148
گل دوم سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
گل دوم سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
8,074
گل اول سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
گل اول سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
8,459
گل اول تراکتور به پدیده (محمد عباس‌زاده)
گل اول تراکتور به پدیده (محمد عباس‌زاده)
5,379
گل اول پیکان به ذوب آهن (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به ذوب آهن (علیرضا کوشکی)
6,262
گل اول ذوب آهن به سپاهان (سجاد دانایی)
گل اول ذوب آهن به سپاهان (سجاد دانایی)
13,173