چین باستان از بالا- قسمت دو:پومپی چین


شبکه ۴
9 آبان ماه 1400
21:59
غول های اعماق دریا - قسمت دوم - صداهایی از اقیانوس
غول های اعماق دریا - قسمت دوم - صداهایی از اقیانوس
133
قسمت اول - تسخیر اقیانوس
قسمت اول - تسخیر اقیانوس
244
مستند سیاره وجود انسان
مستند سیاره وجود انسان
427
تاریخچه سلاح - قسمت نهم - هدف های مرگبار
تاریخچه سلاح - قسمت نهم - هدف های مرگبار
577
قسمت هشتم - کمین
قسمت هشتم - کمین
419
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
683
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
536
قسمت ششم - تخریب
قسمت ششم - تخریب
1,051
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
548
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
1,021
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
905
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
736
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
1,216
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
1,271
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
1,075
معلم اختاپوس من
معلم اختاپوس من
486
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
810
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
667
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
933
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
636
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
978
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
812
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
608
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
902
مستند آتش و یخ در ایسلند
مستند آتش و یخ در ایسلند
1,107
کروکودیل های غار ، در گابون
کروکودیل های غار ، در گابون
1,193
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
1,307
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
1,583
سرعت - قسمت سوم - به سوی آسمان ها
سرعت - قسمت سوم - به سوی آسمان ها
1,924
سرعت ، قسمت دوم: آن سوی قاره ها
سرعت ، قسمت دوم: آن سوی قاره ها
1,011