گل اول فولاد به سپاهان (آیاندا پاتوسی)
گل اول فولاد به سپاهان (آیاندا پاتوسی)
13,498
گل دیدنی امید نورافکن مقابل فولاد
گل دیدنی امید نورافکن مقابل فولاد
32,681
گل اول سپاهان به فولاد (سروش رفیعی)
گل اول سپاهان به فولاد (سروش رفیعی)
11,006
گل اول آلومینیوم به پیمان (امیر نوری)
گل اول آلومینیوم به پیمان (امیر نوری)
4,717
گل اول پیکان به آلومینیوم (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به آلومینیوم (علیرضا کوشکی)
3,222
گل اول پیکان به فولاد (پیمان رنجبری)
گل اول پیکان به فولاد (پیمان رنجبری)
3,718
گل اول فولاد به پیکان (لوسیانو پریرا)
گل اول فولاد به پیکان (لوسیانو پریرا)
3,138
گل دوم سپاهان به پدیده (شهریار مغانلو)
گل دوم سپاهان به پدیده (شهریار مغانلو)
3,591
گل اول سپاهان به پدیده (فرشاد احمدزاده)
گل اول سپاهان به پدیده (فرشاد احمدزاده)
2,856
گل سوم نفت به آلومینیوم (حسن بیت سعید)
گل سوم نفت به آلومینیوم (حسن بیت سعید)
7,339
گل دوم نفت به آلومینیوم (محمدرضا غبیشاوی)
گل دوم نفت به آلومینیوم (محمدرضا غبیشاوی)
5,425
گل اول آلومینیوم به نفت (اسماعیل شریفات)
گل اول آلومینیوم به نفت (اسماعیل شریفات)
4,549
گل اول نفت به آلومینیوم (محمد طیبی)
گل اول نفت به آلومینیوم (محمد طیبی)
4,307
گل دوم گل گهر به مس (فرشید باقری)
گل دوم گل گهر به مس (فرشید باقری)
4,219
گل اول گل گهر به مس (مرتضی تبریزی)
گل اول گل گهر به مس (مرتضی تبریزی)
2,979
گل دوم مس به گل گهر (مجید علیاری)
گل دوم مس به گل گهر (مجید علیاری)
2,800
گل اول مس به گل گهر (مجید علیاری)
گل اول مس به گل گهر (مجید علیاری)
2,480
گل استثنایی محمدحسین فلاح مقابل سپاهان
گل استثنایی محمدحسین فلاح مقابل سپاهان
6,710
گل اول سپاهان به پیکان (فرشاد احمدزاده)
گل اول سپاهان به پیکان (فرشاد احمدزاده)
4,134
گل اول پیکان به سپاهان (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به سپاهان (علیرضا کوشکی)
3,337
گل دوم تراکتور به نفت (سامان نریمان جهان)
گل دوم تراکتور به نفت (سامان نریمان جهان)
9,077
گل اول تراکتور به نفت (رضا دهقانی)
گل اول تراکتور به نفت (رضا دهقانی)
16,667
گل اول سپاهان به نفت آبادان (یاسین سلمانی)
گل اول سپاهان به نفت آبادان (یاسین سلمانی)
8,576
گل دوم آلومینیوم به تراکتور (محمدامین اسدی)
گل دوم آلومینیوم به تراکتور (محمدامین اسدی)
9,703
گل اول آلومینیوم به تراکتور (اسماعیل شریفات)
گل اول آلومینیوم به تراکتور (اسماعیل شریفات)
8,151
گل دوم سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
گل دوم سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
8,115
گل اول سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
گل اول سپاهان به نساجی (شهریار مغانلو)
8,464
گل اول تراکتور به پدیده (محمد عباس‌زاده)
گل اول تراکتور به پدیده (محمد عباس‌زاده)
5,386
گل اول پیکان به ذوب آهن (علیرضا کوشکی)
گل اول پیکان به ذوب آهن (علیرضا کوشکی)
6,304
گل اول ذوب آهن به سپاهان (سجاد دانایی)
گل اول ذوب آهن به سپاهان (سجاد دانایی)
13,209