مسیر پنجم - نیم دوچرخه سواری دبیرستان سوهوکو


شبکه پویا
17 مهر ماه 1400
15:29
مسیر هجدهم-ائویاگی سرعتی
مسیر هجدهم-ائویاگی سرعتی
27,644
مسیر هفدهم - شروع
مسیر هفدهم - شروع
26,447
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
24,578
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
29,812
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
مسیر چهاردهم-رقابت انسان معمولی و نابغه
34,098
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
مسیر سیزدهم - تلاش برای هزار کیلومتر
33,847
مسیر دوازدهم - دردسر
مسیر دوازدهم - دردسر
8,459
مسیر یازدهم - نتیجه
مسیر یازدهم - نتیجه
62,122
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
مسیر دهم - برادران سوگیموئو
47,452
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
مسیر نهم - دبیرستان سوهوکو
53,557
مسیر هشتم -  پایان مسابقه
مسیر هشتم - پایان مسابقه
49,995
مسیر هفتم آخرین رقابت
مسیر هفتم آخرین رقابت
48,319
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
مسیر ششم - نارکو در برابر میدوسوجی
50,359
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
مسیر پنجم - خواستن و توانستن
8,663
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
مسیر چهارم : سریع ترین فرد مسابقه
8,462
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
مسیر سوم - تشیما و اکیشیبا
5,243
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
فصل سوم - مسیر دوم - راه ادامه دارد
50,758
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
مسیر اول - بالا رفتن از مانگایاما
69,067
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
فصل دوم - مسیر بیست و سوم - برنده
63,734
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
مسیر بیست و دوم - نزدیک قله
38,175
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
مسیر بیست و یکم - مانامی و اونودا
16,160
مسیر بیستم- شماره نود و یک
مسیر بیستم- شماره نود و یک
14,236
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
فصل دوم- مسیر نوزدهم - ایمایزومی و میدوسوجی
46,306
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
مسیر هجدهم - فصل ۲ - وظیفه اونودا
12,132
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
فصل دوم - مسیر هفدهم - قدم به قدم
46,472
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
فصل دوم - مسیر شانزدهم -مانامی دوچرخه سوار سر زنده
42,152
فصل دوم - مسیر پانزدهم: برگ برنده ایمایزومی
فصل دوم - مسیر پانزدهم: برگ برنده ایمایزومی
10,754
مسیر چهاردهم- ارزش واقعی نارکو
مسیر چهاردهم- ارزش واقعی نارکو
57,130
فصل دوم - مسیر سیزدهم - نقشه نهایی
فصل دوم - مسیر سیزدهم - نقشه نهایی
14,326
فصل دوم - مسیر دوازدهم  - فرار در کنار دریاچه یاماناکا
فصل دوم - مسیر دوازدهم - فرار در کنار دریاچه یاماناکا
52,759