گل دوم اولسان به چونبوک (ایل لوک یون)


گل دوم الهلال به پوهانگ (موسی مارگا)
گل دوم الهلال به پوهانگ (موسی مارگا)
19,028
گل اول الهلال به پوهانگ (ناصر الدوساری)
گل اول الهلال به پوهانگ (ناصر الدوساری)
19,306
الهلال عربستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی
الهلال عربستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی
5,462
ضربات پنالتی بازی اولسان - پوهانگ
ضربات پنالتی بازی اولسان - پوهانگ
24,590
گل اول پوهانگ به اولسان (الکساندر گرنت)
گل اول پوهانگ به اولسان (الکساندر گرنت)
6,968
گل اول اولسان به پوهانگ (ایل لوک یون)
گل اول اولسان به پوهانگ (ایل لوک یون)
7,832
اولسان هیوندای - پوهانگ استیلرز
اولسان هیوندای - پوهانگ استیلرز
1,982
گل سوم اولسان به چونبوک (دونگ یئونگ لی)
گل سوم اولسان به چونبوک (دونگ یئونگ لی)
5,250
گل دوم چونبوک به اولسان (تاکاهیرو کونیموتو)
گل دوم چونبوک به اولسان (تاکاهیرو کونیموتو)
3,032
گل اول چونبوک به اولسان (جیو وون هان)
گل اول چونبوک به اولسان (جیو وون هان)
2,195
گل اول اولسان به چونبوک (والری کازیایشویلی)
گل اول اولسان به چونبوک (والری کازیایشویلی)
2,185
چونبوک موتورز - اولسان هیوندای
چونبوک موتورز - اولسان هیوندای
1,100
گل اول النصر به تراکتور (وینسنت ابوباکار)
گل اول النصر به تراکتور (وینسنت ابوباکار)
6,929
تراکتور - النصر
تراکتور - النصر
3,864
تراکتور - الشارجه
تراکتور - الشارجه
12,184
گل دوم تراکتور به الشارجه (محمد عباس‌زاده)
گل دوم تراکتور به الشارجه (محمد عباس‌زاده)
16,013
گل اول تراکتور به الشارجه (محمد عباس‌زاده)
گل اول تراکتور به الشارجه (محمد عباس‌زاده)
12,380
گل اول السد به فولاد (نام تائه هی)
گل اول السد به فولاد (نام تائه هی)
17,046
فولاد - السد قطر
فولاد - السد قطر
9,533
تراکتور - پاختاکور
تراکتور - پاختاکور
15,676
گل دوم النصر عربستان به فولاد ایران (عبدالرزاق حمدالله)
گل دوم النصر عربستان به فولاد ایران (عبدالرزاق حمدالله)
11,824
گل اول النصر عربستان به فولاد ایران (عبدالفتاح اسیری)
گل اول النصر عربستان به فولاد ایران (عبدالفتاح اسیری)
56,333
فولاد خوزستان - النصر عربستان
فولاد خوزستان - النصر عربستان
3,471
تراکتور- نیرو هوایی عراق
تراکتور- نیرو هوایی عراق
25,827
گل اول تراکتور به نیروهوایی عراق (مهدی تیکدری)
گل اول تراکتور به نیروهوایی عراق (مهدی تیکدری)
120,508
فولاد - النصر عربستان
فولاد - النصر عربستان
56,798
گل اول النصر به فولاد (پتروس)
گل اول النصر به فولاد (پتروس)
35,309
گل اول فولاد به النصر (عبدالله الامری - گل به خودی)
گل اول فولاد به النصر (عبدالله الامری - گل به خودی)
36,474
تراکتور - الشارجه
تراکتور - الشارجه
18,653