شبکه جهانی - قسمت دوم: برنده همه چیز را می برد


شبکه ۴
22 مهر ماه 1400
14:54
مستند غول های اعماق دریا، قسمت سوم: ساکنان اعماق دریا
مستند غول های اعماق دریا، قسمت سوم: ساکنان اعماق دریا
77
غول های اعماق دریا - قسمت دوم - صداهایی از اقیانوس
غول های اعماق دریا - قسمت دوم - صداهایی از اقیانوس
236
قسمت اول - تسخیر اقیانوس
قسمت اول - تسخیر اقیانوس
287
مستند سیاره وجود انسان
مستند سیاره وجود انسان
456
تاریخچه سلاح - قسمت نهم - هدف های مرگبار
تاریخچه سلاح - قسمت نهم - هدف های مرگبار
608
قسمت هشتم - کمین
قسمت هشتم - کمین
435
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
مستند تاریخچه سلاح، قسمت هفتم: جنگ در دریا
713
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
تمدن های بزرگ آفریقا، قسمت اول: ریشه ها
547
قسمت ششم - تخریب
قسمت ششم - تخریب
1,063
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
مستند تاریخچه سلاح، قسمت پنجم: سریعتر از دشمن
552
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
تاریخچه سلاح - قسمت چهارم - سلاح هایی برای همه
1,027
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت دوم
913
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
مستند زندگی روی سیاره ما - قسمت اول
740
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت سوم: نبرد تن به تن
1,226
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
مستند تاریخچه سلاح ، قسمت دوم: حمله از هوا
1,279
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
قسمت اول - سلاح ها با برد بلند
1,083
معلم اختاپوس من
معلم اختاپوس من
487
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
قسمت دوم - واژه ها روی یک صفحه
819
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت چهارم
670
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت سوم
934
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت دوم
641
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
جهان شگفتی ها - قسمت ۳
981
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
مستند موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت دوم
815
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
موزه تاریخ طبیعی ، جهان شگفتی ها - قسمت اول
611
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
شهرها ، حیات وحش جدید طبیعت - قسمت اول
906
مستند آتش و یخ در ایسلند
مستند آتش و یخ در ایسلند
1,109
کروکودیل های غار ، در گابون
کروکودیل های غار ، در گابون
1,202
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
سرعت - قسمت چهارم به سوی فضا
1,314
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
مناطق شکارگران آفریقا - قسمت دوم: رودخانه ها
1,593
سرعت - قسمت سوم - به سوی آسمان ها
سرعت - قسمت سوم - به سوی آسمان ها
1,928