افزایش ۴۰ برابری بهره بری کارکرد با افزایش تعطیلات سه روزه در هفته