۳۳ درصد زمین های کشاورزی شمال تبدیل به ویلا شده است!