دیدار یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱


شبکه ورزش
1 شهریور ماه 1400
19:27
دیدار یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
21
گالان - سانچز ، یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
گالان - سانچز ، یک چهارم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
212
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
148
دیدار نهایی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ - آرژانتین
دیدار نهایی مسابقات جهانی ۲۰۲۱ - آرژانتین
164
دیدار نهایی بوئنوس آیرس پدل مستر ۲۰۲۱
دیدار نهایی بوئنوس آیرس پدل مستر ۲۰۲۱
984
۲۰۲۱ مرحله نیمه نهایی پدل تور جهانی اسپانیا
۲۰۲۱ مرحله نیمه نهایی پدل تور جهانی اسپانیا
227
ناوارو - گوتیرز ، دیدار نهایی تورجهانی پدل ، اسپانیا ۲۰۲۱
ناوارو - گوتیرز ، دیدار نهایی تورجهانی پدل ، اسپانیا ۲۰۲۱
307
آلماندی - ناوارو ، نیمه نهایی مسابقات تور جهانی پدل ، سوئد ۲۰۲۱
آلماندی - ناوارو ، نیمه نهایی مسابقات تور جهانی پدل ، سوئد ۲۰۲۱
424
دیدار نیمه نهایی آزاد سوئد ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی آزاد سوئد ۲۰۲۱
291
دیدار نهایی پدل آزاد کوردوبا اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی پدل آزاد کوردوبا اسپانیا ۲۰۲۱
287
دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - کوئلو
دیدار نیمه نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - کوئلو
283
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - لبرون
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - لبرون
512
پدل نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
پدل نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
320
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - ریکو
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، دیننو - ریکو
188
دیدار نهایی مسابقات مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - ناوارو
دیدار نهایی مسابقات مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - ناوارو
232
دیدار نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
460
نیمه نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
نیمه نهایی اسپانیا ۲۰۲۱
355
دیدار نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
692
طور جهانی اسپانیا - دیدار نهایی-۲۰۲۱
طور جهانی اسپانیا - دیدار نهایی-۲۰۲۱
290
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، روبیو - فاستر
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، روبیو - فاستر
1,792
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱
641
دیدار نهایی مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - دیننو
دیدار نهایی مالاگا اوپن اسپانیا ۲۰۲۱ ، لیما - دیننو
284
مرحله نیمه پایانی تور جهانی پدل دو
مرحله نیمه پایانی تور جهانی پدل دو
1,183
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، مولارس - کاپا
دیدار نیمه نهایی تورجهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، مولارس - کاپا
442
دیدار نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی مسابقات آزاد اسپانیا ۲۰۲۱
450
دیدار نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
333
دیدار پایانی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
دیدار پایانی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۱
251
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، سیلینگو - برگامی
رقابت مرحله یک هشتم نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، سیلینگو - برگامی
193
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، کمپو - گونزالز
دیدار نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، کمپو - گونزالز
112
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، گونزالز - رامیرز
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۱ ، گونزالز - رامیرز
75