فارسی - مهارت های بدو ورود دبستان / ۳۰ مرداد


مهارت های زندگی - آمادگی ورود به کلاس اول /۱۵  شهریور
مهارت های زندگی - آمادگی ورود به کلاس اول /۱۵ شهریور
3,817
دست ورزی / ۲ شهریور
دست ورزی / ۲ شهریور
4,231
آموزش جهت - ویژه بدو ورود به دبستان / ۳۱ مرداد
آموزش جهت - ویژه بدو ورود به دبستان / ۳۱ مرداد
5,396
ریاضی - سواد محاسباتی نوآموزان / ۳۰ مرداد
ریاضی - سواد محاسباتی نوآموزان / ۳۰ مرداد
4,929
ریاضی / ۲۵ مرداد
ریاضی / ۲۵ مرداد
1,519
فارسی - مروری بر نشانه های حروف الفبا / ۲۳ مرداد
فارسی - مروری بر نشانه های حروف الفبا / ۲۳ مرداد
2,217
فارسی - «خوا» استثنا-۲۱ مرداد ۱۴۰۰
فارسی - «خوا» استثنا-۲۱ مرداد ۱۴۰۰
888
ریاضی - با محوریت / ۱۸ مرداد
ریاضی - با محوریت / ۱۸ مرداد
796
سواد محاسباتی - داستان دو نیمه مثل هم  / ۱۸ مرداد
سواد محاسباتی - داستان دو نیمه مثل هم / ۱۸ مرداد
843
مهارت زبان آموزی / ۱۶ مرداد
مهارت زبان آموزی / ۱۶ مرداد
778
فارسی - بازی ترکیبی / ۱۴ مرداد
فارسی - بازی ترکیبی / ۱۴ مرداد
919
ریاضی - آموزش تفریق / ۱۱ مرداد
ریاضی - آموزش تفریق / ۱۱ مرداد
810
فارسی - ای مستقل / ۹ مرداد
فارسی - ای مستقل / ۹ مرداد
810
ریاضی - آموزش جمع / ۴ مرداد
ریاضی - آموزش جمع / ۴ مرداد
617
فارسی - مرور نشانه ها / ۲ مرداد
فارسی - مرور نشانه ها / ۲ مرداد
863
ریاضی  - مواد محاسباتی با محوریت / ۲۸ تیر
ریاضی - مواد محاسباتی با محوریت / ۲۸ تیر
480
فارسی - مرور حرف ی/ ۲۶ تیر
فارسی - مرور حرف ی/ ۲۶ تیر
833
فارسی - مرور صداها / ۲۴ تیر
فارسی - مرور صداها / ۲۴ تیر
716
ریاضی - آموزش اعداد / ۲۱ تیر
ریاضی - آموزش اعداد / ۲۱ تیر
743
فارسی - آب / ۱۹ تیر
فارسی - آب / ۱۹ تیر
1,001
ریاضی - مرور فصل ها / ۱۴ تیر
ریاضی - مرور فصل ها / ۱۴ تیر
898
مرور و یادآوری نشانه های ۱ و ۲ /۱۲ تیر ۱۴۰۰
مرور و یادآوری نشانه های ۱ و ۲ /۱۲ تیر ۱۴۰۰
1,229
بازی و ریاضی مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازی و ریاضی مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,765
فارسی و نگارش مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش مقدماتی - ویژه ناشنوایان / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,065
ارتباط ریاضی با زندگی / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ارتباط ریاضی با زندگی / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,690
فارسی و نگارش - نیایش / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - نیایش / ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,901
بازی و ریاضی - دوره و حل مسأله / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - دوره و حل مسأله / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,244
فارسی و نگارش - جشن الفبا / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - جشن الفبا / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
5,493
علوم تجربی و تفکر - صفحات ۱۰۰ تا ۱۰۳ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - صفحات ۱۰۰ تا ۱۰۳ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,353