جام جهانی دوچرخه سواری دانهیل ۲۰۲۱


شبکه ورزش
23 مرداد ماه 1400
15:00
جام جهانی بلژیک ۲۰۲۱
جام جهانی بلژیک ۲۰۲۱
203
رقابت های کراس- هلند ۲۰۲۱
رقابت های کراس- هلند ۲۰۲۱
119
مسابقات جوانان کراس کانتری کوهستان - اسپانیا ۲۰۲۱
مسابقات جوانان کراس کانتری کوهستان - اسپانیا ۲۰۲۱
232
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ۲۰۲۱
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ۲۰۲۱
276
رشته سایکر کراس ، مسابقات جام جهانی ، آمریکا ۲۰۲۱
رشته سایکر کراس ، مسابقات جام جهانی ، آمریکا ۲۰۲۱
159
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان / ۲۰۲۱
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان / ۲۰۲۱
545
دوچرخه سواری داخل سالن قهرمانی جهان فرانسه ۲۰۲۱
دوچرخه سواری داخل سالن قهرمانی جهان فرانسه ۲۰۲۱
148
مسابقات دانهیل کوهستان - آمریکا ۲۰۲۱
مسابقات دانهیل کوهستان - آمریکا ۲۰۲۱
431
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ۲۰۲۱
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ۲۰۲۱
590
قهرمانی جهان رشته سرعت اسپانیا ۲۰۲۱
قهرمانی جهان رشته سرعت اسپانیا ۲۰۲۱
368
ماده ۲۰۰ متر سرعت پیست ، رقابت های قهرمانی جهان - اسپانیا ۲۰۲۱
ماده ۲۰۰ متر سرعت پیست ، رقابت های قهرمانی جهان - اسپانیا ۲۰۲۱
381
رقابت های دانهیل - کانادا ۲۰۲۱
رقابت های دانهیل - کانادا ۲۰۲۱
157
رقابت های دوچرخه سواری کوهستان
رقابت های دوچرخه سواری کوهستان
304
دوچرخه سواری دانهیل کانادا ۲۰۲۱
دوچرخه سواری دانهیل کانادا ۲۰۲۱
283
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان
474
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان
238
مسابقات دوچرخه سواری سایتل کراس
مسابقات دوچرخه سواری سایتل کراس
517
دوچرخه سواری کوهستانی اسپانیا ۲۰۲۱
دوچرخه سواری کوهستانی اسپانیا ۲۰۲۱
591
دوچرخه سواری کوهستان اسپانیا ۲۰۲۱
دوچرخه سواری کوهستان اسپانیا ۲۰۲۱
368
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان بلژیک
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان بلژیک
458
مسابقات رده امید بخش استقامت قهرمانی اروپا - ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات رده امید بخش استقامت قهرمانی اروپا - ایتالیا ۲۰۲۱
293
مسابقات مارپیچ دونفره - انگلیس ۲۰۲۱
مسابقات مارپیچ دونفره - انگلیس ۲۰۲۱
284
دوچرخه سواری داخل سالن قهرمانی جهان فرانسه ۲۰۲۱
دوچرخه سواری داخل سالن قهرمانی جهان فرانسه ۲۰۲۱
477
مسابقات سرعت گروهی داخل سالن قهرمانی جهان - فرانسه ۲۰۲۱
مسابقات سرعت گروهی داخل سالن قهرمانی جهان - فرانسه ۲۰۲۱
367
مسابقات دوچرخه سواری داخل سالن قهرمانی جهان فرانسه ۲۰۲۱
مسابقات دوچرخه سواری داخل سالن قهرمانی جهان فرانسه ۲۰۲۱
316
سابقات ماده دور امتیازی داخل سالن قهرمانی جهان - فرانسه ۲۰۲۱
سابقات ماده دور امتیازی داخل سالن قهرمانی جهان - فرانسه ۲۰۲۱
263
مسابقات رده امید بخش استقامت قهرمانی اروپا - ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات رده امید بخش استقامت قهرمانی اروپا - ایتالیا ۲۰۲۱
241
۲۰۲۱ مسابقات جهانی دوچرخه سواری کوهستان هلند
۲۰۲۱ مسابقات جهانی دوچرخه سواری کوهستان هلند
680
رقابت های گروهی سرعت قهرمانی جهان - فرانسه ۲۰۲۱
رقابت های گروهی سرعت قهرمانی جهان - فرانسه ۲۰۲۱
457
مسابقات بخش جاده قهرمانی اروپا - ایتالیا ۲۰۲۱
مسابقات بخش جاده قهرمانی اروپا - ایتالیا ۲۰۲۱
361