فارسی-فصل هفتم -واژه آموزشی/۲۳ مرداد ۱۴۰۰


شبکه آموزش
23 مرداد ماه 1400
12:39
ریاضی - مرور فصل های گذشته / ۲۵ مرداد
ریاضی - مرور فصل های گذشته / ۲۵ مرداد
3,902
ریاضی - فصل ششم و هفتم / ۱۸ مرداد
ریاضی - فصل ششم و هفتم / ۱۸ مرداد
1,151
فارسی - مهارت آموزی با محوریت / ۱۶ مرداد
فارسی - مهارت آموزی با محوریت / ۱۶ مرداد
1,371
ریاضی - محیط و مساحت / ۱۱ مرداد
ریاضی - محیط و مساحت / ۱۱ مرداد
1,459
فارسی - فصل پنجم - واژه سازی و حکایت / ۹ مرداد
فارسی - فصل پنجم - واژه سازی و حکایت / ۹ مرداد
712
ریاضی - سواد محاسباتی با محوریت / ۴ مرداد
ریاضی - سواد محاسباتی با محوریت / ۴ مرداد
714
فارسی - کلمات املایی / ۲ مرداد
فارسی - کلمات املایی / ۲ مرداد
193
ریاضی - سواد محاسباتی / ۲۸ تیر
ریاضی - سواد محاسباتی / ۲۸ تیر
742
فارسی - نگارش کلمات یک شکل  / ۲۶ تیر
فارسی - نگارش کلمات یک شکل / ۲۶ تیر
620
ریاضی - مرور فصل دوم / ۲۱ تیر
ریاضی - مرور فصل دوم / ۲۱ تیر
977
فارسی - فصل دوم - بهداشت / ۱۹ تیر
فارسی - فصل دوم - بهداشت / ۱۹ تیر
673
ریاضی - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
ریاضی - ۱۴ تیر ۱۴۰۰
932
فارسی - فصل اول نهاد ها / ۱۲ تیر
فارسی - فصل اول نهاد ها / ۱۲ تیر
660
کاربرد ریاضی - کاربرد فصل ۵ تا ۸ / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاربرد ریاضی - کاربرد فصل ۵ تا ۸ / ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,364
فارسی و نگارش - مرور / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - مرور / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,185
مطالعات و مهارتهای اجتماعی - درس ۲۳ / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعات و مهارتهای اجتماعی - درس ۲۳ / ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,246
بازی و ریاضی - صفحات ۱۴۸ تا ۱۵۰ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - صفحات ۱۴۸ تا ۱۵۰ / ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,780
فارسی و نگارش - مرور درس ۱ تا ۸ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - مرور درس ۱ تا ۸ / ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,441
علوم تجربی و تفکر - مرور درس ها ۹ تا ۱۴ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - مرور درس ها ۹ تا ۱۴ / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,258
فارسی و نگارش - صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۳ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۳ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,130
مطالعات اجتماعی - صفحات ۷۰ تا ۷۳ / ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی - صفحات ۷۰ تا ۷۳ / ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,848
بازی و ریاضی - صفحات ۱۴۵ تا ۱۴۷ / ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - صفحات ۱۴۵ تا ۱۴۷ / ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,666
فارسی و نگارش صفحات ۹۸ تا ۱۰۰ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش صفحات ۹۸ تا ۱۰۰ / ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,757
علوم تجربی و تفکر - مرور درس ۱ تا ۷ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
علوم تجربی و تفکر - مرور درس ۱ تا ۷ / ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,710
ریاضی و زندگی / ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ریاضی و زندگی / ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,897
بازی و ریاضی - صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۴ / ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۴ / ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
3,687
فارسی و نگارش - صفحات ۱۲۳ تا ۱۲۸ / ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
فارسی و نگارش - صفحات ۱۲۳ تا ۱۲۸ / ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,009
مطالعات اجتماعی / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مطالعات اجتماعی / ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
2,494
بازی و ریاضی - صفحات ۱۳۹ تا ۱۴۲ / ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
بازی و ریاضی - صفحات ۱۳۹ تا ۱۴۲ / ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
1,818