با وجود برهان نظم ،علت بی نظمی های عالم چیست؟


شبکه ۱
20 مرداد ماه 1400
13:16