قزاقستان - قرقیزستان (کشتی فرنگی ۶۰ کیلوگرم المپیک توکیو)


مراسم اهدای مدال برنز امیرحسین زارع
مراسم اهدای مدال برنز امیرحسین زارع
40,992
آمریکا - گرجستان / فینال کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
آمریکا - گرجستان / فینال کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
33,281
ترکیه - مغولستان / مدال برنز کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
ترکیه - مغولستان / مدال برنز کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
6,585
برد امیرحسین زارع در برابر حریف چینی / مدال برنز کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
برد امیرحسین زارع در برابر حریف چینی / مدال برنز کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
68,584
روسیه - بلاروس / فینال کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
روسیه - بلاروس / فینال کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
10,354
ازبکستان - قزاقستان / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
ازبکستان - قزاقستان / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
5,827
ایتالیا - آمریکا / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
ایتالیا - آمریکا / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
7,235
ترکیه - آمریکا / کشتی آزاد ۹۷ کیلوگرم
ترکیه - آمریکا / کشتی آزاد ۹۷ کیلوگرم
11,024
روسیه - کوبا / کشتی آزاد ۹۷ کیلوگرم
روسیه - کوبا / کشتی آزاد ۹۷ کیلوگرم
12,562
آذربایجان - هند / کشتی آزاد ۶۵ کیلوگرم
آذربایجان - هند / کشتی آزاد ۶۵ کیلوگرم
7,194
ژاپن - روسیه / کشتی آزاد ۶۵ کیلوگرم
ژاپن - روسیه / کشتی آزاد ۶۵ کیلوگرم
9,195
شکست مرتضی قیاسی در مقابل حریفی از هندوستان ( مسابقات کشتی آزاد وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۰)
شکست مرتضی قیاسی در مقابل حریفی از هندوستان ( مسابقات کشتی آزاد وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات المپیک توکیو ۲۰۲۰)
48,262
پیروزی مرتضی قیاسی در مقابل حریفی از تونس ( مسابقات کشتی آزاد وزن ۶۵ کیلوگرم المپیک توکیو ۲۰۲۰)
پیروزی مرتضی قیاسی در مقابل حریفی از تونس ( مسابقات کشتی آزاد وزن ۶۵ کیلوگرم المپیک توکیو ۲۰۲۰)
32,402
شکست محمدحسین محمدیان درمقابل حریفی از گرجستان (مسابقات کشتی آزاد وزن ۹۷ کیلوگرم المپیک توکیو)
شکست محمدحسین محمدیان درمقابل حریفی از گرجستان (مسابقات کشتی آزاد وزن ۹۷ کیلوگرم المپیک توکیو)
41,203
چین - مصر ( مسابقات کشتی المپیک توکیو ۲۰۲۰)
چین - مصر ( مسابقات کشتی المپیک توکیو ۲۰۲۰)
4,064
مراسم اهدای مدال نقره حسن یزدانی
مراسم اهدای مدال نقره حسن یزدانی
148,759
باخت حسن یزدانی مقابل حریف آمریکایی (فینال وزن ۸۶ کیلوگرم)
باخت حسن یزدانی مقابل حریف آمریکایی (فینال وزن ۸۶ کیلوگرم)
286,853
هند - سن‌مارینو (رده‌بندی وزن ۸۶ کیلوگرم)
هند - سن‌مارینو (رده‌بندی وزن ۸۶ کیلوگرم)
15,067
ازبکستان - روسیه (رده‌بندی وزن ۵۷ کیلوگرم)
ازبکستان - روسیه (رده‌بندی وزن ۵۷ کیلوگرم)
8,904
هند - روسیه (فینال وزن ۵۷ کیلوگرم)
هند - روسیه (فینال وزن ۵۷ کیلوگرم)
8,284
شکست رضا اطری مقابل حریف آمریکایی  (رده‌بندی وزن ۵۷ کیلوگرم)
شکست رضا اطری مقابل حریف آمریکایی (رده‌بندی وزن ۵۷ کیلوگرم)
21,437
بلغارستان - قزاقستان (رده‌بندی وزن ۵۷ کیلوگرم)
بلغارستان - قزاقستان (رده‌بندی وزن ۵۷ کیلوگرم)
1,846
آمریکا - مغولستان (نیمه نهایی کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم)
آمریکا - مغولستان (نیمه نهایی کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم)
4,487
شکست امیرحسین زارع مقابل حریف گرجستانی (نیمه نهایی کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم)
شکست امیرحسین زارع مقابل حریف گرجستانی (نیمه نهایی کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم)
18,110
روسیه - قزاقستان (نیمه نهایی کشتی آزاد وزن ۷۴ کیلوگرم)
روسیه - قزاقستان (نیمه نهایی کشتی آزاد وزن ۷۴ کیلوگرم)
4,709
مصر - قزاقستان / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
مصر - قزاقستان / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
6,032
روسیه - ازبکستان / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
روسیه - ازبکستان / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
4,522
مغولستان - آلمان / کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
مغولستان - آلمان / کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
2,656
آمریکا - بلاروس / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
آمریکا - بلاروس / کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم
8,078
ترکیه - آمریکا / کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
ترکیه - آمریکا / کشتی آزاد ۱۲۵ کیلوگرم
6,320