گل دوم آلمان به مجارستان (لئون گورتزکا)
گل دوم آلمان به مجارستان (لئون گورتزکا)
13,906
گل دوم مجارستان به آلمان (آندراس شافر)
گل دوم مجارستان به آلمان (آندراس شافر)
10,143
گل اول آلمان به مجارستان (کای هاورتز)
گل اول آلمان به مجارستان (کای هاورتز)
9,207
گل اول مجارستان به آلمان (آدام ژالای)
گل اول مجارستان به آلمان (آدام ژالای)
6,830
آلمان - مجارستان
آلمان - مجارستان
3,041
گل سوم سوئد به لهستان (ویکتور کلاسن)
گل سوم سوئد به لهستان (ویکتور کلاسن)
8,811
گل دوم لهستان به سوئد (روبرت لواندوفسکی)
گل دوم لهستان به سوئد (روبرت لواندوفسکی)
9,852
گل اول لهستان به سوئد (روبرت لواندوفسکی)
گل اول لهستان به سوئد (روبرت لواندوفسکی)
7,752
گل دوم سوئد به لهستان (امیل فورسبرگ)
گل دوم سوئد به لهستان (امیل فورسبرگ)
3,739
گل اول سوئد به لهستان (امیل فورسبرگ)
گل اول سوئد به لهستان (امیل فورسبرگ)
7,317
گل دوم کرواسی به اسکاتلند (لوکا مودریچ)
گل دوم کرواسی به اسکاتلند (لوکا مودریچ)
14,102
گل اول اسکاتلند به کرواسی (کالوم مک گرگور)
گل اول اسکاتلند به کرواسی (کالوم مک گرگور)
7,070
گل اول کرواسی به اسکاتلند (نیکولا ولاشیج)
گل اول کرواسی به اسکاتلند (نیکولا ولاشیج)
6,720
گل سوم کرواسی به اسکاتلند (ایوان پریشیچ)
گل سوم کرواسی به اسکاتلند (ایوان پریشیچ)
6,700
کرواسی - اسکاتلند
کرواسی - اسکاتلند
2,095
گل چهارم دانمارک به روسیه (یواکیم میله)
گل چهارم دانمارک به روسیه (یواکیم میله)
8,567
گل سوم دانمارک به روسیه (آندرس کریستنسن)
گل سوم دانمارک به روسیه (آندرس کریستنسن)
7,259
گل اول روسیه به دانمارک (آرتم زیوبا)
گل اول روسیه به دانمارک (آرتم زیوبا)
6,775
گل دوم دانمارک به روسیه (یوسف پولسن)
گل دوم دانمارک به روسیه (یوسف پولسن)
6,289
گل اول دانمارک به روسیه (میکل دامسگارد)
گل اول دانمارک به روسیه (میکل دامسگارد)
6,617
دانمارک - روسیه
دانمارک - روسیه
2,049
گل سوم هلند به مقدونیه (جوجینیو واینالدوم)
گل سوم هلند به مقدونیه (جوجینیو واینالدوم)
7,572
گل دوم هلند به مقدونیه (جوجینیو واینالدوم)
گل دوم هلند به مقدونیه (جوجینیو واینالدوم)
7,091
گل اول هلند به مقدونیه (ممفیس دیپای)
گل اول هلند به مقدونیه (ممفیس دیپای)
10,069
هلند - مقدونیه
هلند - مقدونیه
1,977
گل اول ایتالیا به ولز (متئو پسینا)
گل اول ایتالیا به ولز (متئو پسینا)
25,368
ایتالیا - ولز
ایتالیا - ولز
9,229
گل دوم پرتغال به آلمان (دیگو ژوتا)
گل دوم پرتغال به آلمان (دیگو ژوتا)
60,055
گل چهارم آلمان به پرتغال (روبین گوسنس)
گل چهارم آلمان به پرتغال (روبین گوسنس)
37,930