جام جهانی تیر و کمان سوییس ۲۰۲۱


شبکه ورزش
2 تیر ماه 1400
10:00
مسابقات جام تیراندازی  استواکی
مسابقات جام تیراندازی استواکی
106
فلورتون - ویینر ، مسابقه نیمه نهایی کامپوند قهرمانی جهان ۲۰۲۱
فلورتون - ویینر ، مسابقه نیمه نهایی کامپوند قهرمانی جهان ۲۰۲۱
163
هفته پایانی تیراندازی اهداف پروازی - تهران
هفته پایانی تیراندازی اهداف پروازی - تهران
559
هفته ششم رقابت های تیراندازی به اهداف پردازی - تهران
هفته ششم رقابت های تیراندازی به اهداف پردازی - تهران
634
قهرمانی جوانان جهان پرو ۲۰۲۱
قهرمانی جوانان جهان پرو ۲۰۲۱
883
ترکیه - آمریکا ، دیدار رده بندی تپانچه تیمی قهرمانی جوانان جهان ، پرو ۲۰۲۱
ترکیه - آمریکا ، دیدار رده بندی تپانچه تیمی قهرمانی جوانان جهان ، پرو ۲۰۲۱
321
فولرتون - وینر ، دیدار نیمه نهایی مسابقات کامپوند قهرمانی جهان ۲۰۲۱
فولرتون - وینر ، دیدار نیمه نهایی مسابقات کامپوند قهرمانی جهان ۲۰۲۱
264
قهرمانی جوانان جهان بخش تیمی تپانچه بادی پرو ۲۰۲۱
قهرمانی جوانان جهان بخش تیمی تپانچه بادی پرو ۲۰۲۱
383
مسابقات آتش سریع قهرمانی جوانان جهان - پرو ۲۰۲۱
مسابقات آتش سریع قهرمانی جوانان جهان - پرو ۲۰۲۱
277
نیمه نهایی رشته ریکرو انفرادی جام جهانی ، آمریکا ۲۰۲۱ ، ادیسون - داس
نیمه نهایی رشته ریکرو انفرادی جام جهانی ، آمریکا ۲۰۲۱ ، ادیسون - داس
621
مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی
مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی
708
دیدار نهایی بخش اسکیت اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان - پرو ۲۰۲۱
دیدار نهایی بخش اسکیت اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان - پرو ۲۰۲۱
242
دیدار نهایی تفنگ سه وضعیت قهرمانی جوانان جهان - پرو ۲۰۲۱
دیدار نهایی تفنگ سه وضعیت قهرمانی جوانان جهان - پرو ۲۰۲۱
399
ترکیه - آمریکا ، دیدار رده بندی تپانچه تیمی قهرمانی جوانان جهان ، پرو ۲۰۲۱
ترکیه - آمریکا ، دیدار رده بندی تپانچه تیمی قهرمانی جوانان جهان ، پرو ۲۰۲۱
217
جام جهانی تیر و کمان رشته ریکرو تیمی ۲۰۲۱
جام جهانی تیر و کمان رشته ریکرو تیمی ۲۰۲۱
436
رقابت های تیراندازی جام ریاست فدراسیون جهانی - جواد فروغی - بخش ۲
رقابت های تیراندازی جام ریاست فدراسیون جهانی - جواد فروغی - بخش ۲
363
رقابت های تیراندازی جام ریاست فدراسیون جهانی - جواد فروغی - بخش ۱
رقابت های تیراندازی جام ریاست فدراسیون جهانی - جواد فروغی - بخش ۱
594
جام جهانی تیر و کمان رشته ریکرو تیمی ۲۰۲۱
جام جهانی تیر و کمان رشته ریکرو تیمی ۲۰۲۱
649
تیروکمان قهرمانی جهان رشته کامپوند ۲۰۲۱ /دانمارک-ارتیش
تیروکمان قهرمانی جهان رشته کامپوند ۲۰۲۱ /دانمارک-ارتیش
112
تیراندازی به اهداف پروازی-ماده تراپ
تیراندازی به اهداف پروازی-ماده تراپ
250
اسلواکی - آمریکا ، دیدار رده بندی اهداف پروازی ، تراپ تیمی قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱
اسلواکی - آمریکا ، دیدار رده بندی اهداف پروازی ، تراپ تیمی قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۱
242
تیر و کمان قهرمانی جهان رشته کامپوند ۲۰۲۱
تیر و کمان قهرمانی جهان رشته کامپوند ۲۰۲۱
408
مرحله دوم لیگ برتر اهداف پروازی
مرحله دوم لیگ برتر اهداف پروازی
672
دیدار رده بندی قهرمانی جوانان جهان ، بخش انفرادی رشته کامپوند ، لهستان ۲۰۲۱ ، یاداو - گارسیا
دیدار رده بندی قهرمانی جوانان جهان ، بخش انفرادی رشته کامپوند ، لهستان ۲۰۲۱ ، یاداو - گارسیا
279
تیر و کمان قهرمانی جهان رشته کامپوند ۲۰۲۱
تیر و کمان قهرمانی جهان رشته کامپوند ۲۰۲۱
278
دیدار نیمه نهایی مسابقات کامپوند قهرمانی جهان ۲۰۲۱ ، فولرتون - نیکو
دیدار نیمه نهایی مسابقات کامپوند قهرمانی جهان ۲۰۲۱ ، فولرتون - نیکو
249
تیر و کمان رشته کامپوند لهستان ۲۰۲۱
تیر و کمان رشته کامپوند لهستان ۲۰۲۱
386
تیراندازی قهرمانی جوانان پرو ۲۰۲۱
تیراندازی قهرمانی جوانان پرو ۲۰۲۱
287
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان پرو ۲۰۲۱
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان پرو ۲۰۲۱
408
مسابقات قهرمانی تیراندازی جو
مسابقات قهرمانی تیراندازی جو
682