گل اول اسکاتلند به کرواسی (کالوم مک گرگور)


گل دوم آلمان به مجارستان (لئون گورتزکا)
گل دوم آلمان به مجارستان (لئون گورتزکا)
13,896
گل دوم مجارستان به آلمان (آندراس شافر)
گل دوم مجارستان به آلمان (آندراس شافر)
10,138
گل اول آلمان به مجارستان (کای هاورتز)
گل اول آلمان به مجارستان (کای هاورتز)
9,202
گل اول مجارستان به آلمان (آدام ژالای)
گل اول مجارستان به آلمان (آدام ژالای)
6,827
آلمان - مجارستان
آلمان - مجارستان
3,037
گل سوم سوئد به لهستان (ویکتور کلاسن)
گل سوم سوئد به لهستان (ویکتور کلاسن)
8,804
گل دوم لهستان به سوئد (روبرت لواندوفسکی)
گل دوم لهستان به سوئد (روبرت لواندوفسکی)
9,837
گل اول لهستان به سوئد (روبرت لواندوفسکی)
گل اول لهستان به سوئد (روبرت لواندوفسکی)
7,733
گل دوم سوئد به لهستان (امیل فورسبرگ)
گل دوم سوئد به لهستان (امیل فورسبرگ)
3,732
گل اول سوئد به لهستان (امیل فورسبرگ)
گل اول سوئد به لهستان (امیل فورسبرگ)
7,312
لهستان - سوئد
لهستان - سوئد
1,414
گل دوم کرواسی به اسکاتلند (لوکا مودریچ)
گل دوم کرواسی به اسکاتلند (لوکا مودریچ)
14,093
گل اول کرواسی به اسکاتلند (نیکولا ولاشیج)
گل اول کرواسی به اسکاتلند (نیکولا ولاشیج)
6,716
گل سوم کرواسی به اسکاتلند (ایوان پریشیچ)
گل سوم کرواسی به اسکاتلند (ایوان پریشیچ)
6,699
کرواسی - اسکاتلند
کرواسی - اسکاتلند
2,094
گل چهارم دانمارک به روسیه (یواکیم میله)
گل چهارم دانمارک به روسیه (یواکیم میله)
8,563
گل سوم دانمارک به روسیه (آندرس کریستنسن)
گل سوم دانمارک به روسیه (آندرس کریستنسن)
7,256
گل اول روسیه به دانمارک (آرتم زیوبا)
گل اول روسیه به دانمارک (آرتم زیوبا)
6,773
گل دوم دانمارک به روسیه (یوسف پولسن)
گل دوم دانمارک به روسیه (یوسف پولسن)
6,285
گل اول دانمارک به روسیه (میکل دامسگارد)
گل اول دانمارک به روسیه (میکل دامسگارد)
6,612
دانمارک - روسیه
دانمارک - روسیه
2,048
گل سوم هلند به مقدونیه (جوجینیو واینالدوم)
گل سوم هلند به مقدونیه (جوجینیو واینالدوم)
7,569
گل دوم هلند به مقدونیه (جوجینیو واینالدوم)
گل دوم هلند به مقدونیه (جوجینیو واینالدوم)
7,090
گل اول هلند به مقدونیه (ممفیس دیپای)
گل اول هلند به مقدونیه (ممفیس دیپای)
10,064
هلند - مقدونیه
هلند - مقدونیه
1,977
گل اول ایتالیا به ولز (متئو پسینا)
گل اول ایتالیا به ولز (متئو پسینا)
25,367
ایتالیا - ولز
ایتالیا - ولز
9,228
گل دوم پرتغال به آلمان (دیگو ژوتا)
گل دوم پرتغال به آلمان (دیگو ژوتا)
60,045
گل چهارم آلمان به پرتغال (روبین گوسنس)
گل چهارم آلمان به پرتغال (روبین گوسنس)
37,925