تو سیاره های دیگه هم دارن بانک افتتاح میکنن


ترانه بازار روز از رضا صالحی
ترانه بازار روز از رضا صالحی
4,308
ضامن وام رو بردن منفجر کنن
ضامن وام رو بردن منفجر کنن
3,636
وسط خواستگاری هشتگ میسازن
وسط خواستگاری هشتگ میسازن
5,267
بیماری شعور کم در برابر آثار باستانی دارن
بیماری شعور کم در برابر آثار باستانی دارن
2,288
کلنگ و دورنگ زدن تو کار پودر بدنسازی
کلنگ و دورنگ زدن تو کار پودر بدنسازی
1,965
آجر بود یا شیرینی؟!
آجر بود یا شیرینی؟!
10,543
ترانه اجاره کردم از احمد قلیزاده
ترانه اجاره کردم از احمد قلیزاده
4,018
این هم شد اسپانسر؟!
این هم شد اسپانسر؟!
2,062
برو کار می کن مگو چیست وام!
برو کار می کن مگو چیست وام!
1,736
آقا داماد از مهره کمرش کوک میشه!
آقا داماد از مهره کمرش کوک میشه!
2,234
آقا داماد موزیک سر خود هستن
آقا داماد موزیک سر خود هستن
7,413
مجری بیخیال موضوع برنامه شد
مجری بیخیال موضوع برنامه شد
986
آشپز برنامه اعصاب نداره
آشپز برنامه اعصاب نداره
1,288
ورزش های رزمی و زندگی زناشویی
ورزش های رزمی و زندگی زناشویی
4,507
ترانه ی فضای مجازی
ترانه ی فضای مجازی
5,363
خفن ترین اشتغال زایی ها!
خفن ترین اشتغال زایی ها!
2,411
سلطان بیت کوین، عامل قطعی برق کشور!
سلطان بیت کوین، عامل قطعی برق کشور!
32,930
دو مسئول در یک بدن!
دو مسئول در یک بدن!
1,666
اوج خرافات در مراسم خواستگاری!
اوج خرافات در مراسم خواستگاری!
3,306
بیکاریمون تموم شد!
بیکاریمون تموم شد!
955
خودشیفته ی کی بودی؟
خودشیفته ی کی بودی؟
9,085
از هر انگشتش یک صدا در می آید
از هر انگشتش یک صدا در می آید
3,389
شیر جای گربه از مرز رد میکنم
شیر جای گربه از مرز رد میکنم
2,741
این چوب بکنم تو حلقت؟
این چوب بکنم تو حلقت؟
1,483
چرا یه قل دو قل بازی می کنی؟
چرا یه قل دو قل بازی می کنی؟
13,235
مثل اینکه شما توجیه نیستی
مثل اینکه شما توجیه نیستی
355
ما فقط حلیم با پنبه خریداری می کنیم
ما فقط حلیم با پنبه خریداری می کنیم
655
مدیر بی اخلاق
مدیر بی اخلاق
3,919
من کچلم اعتماد به نفس ندارم
من کچلم اعتماد به نفس ندارم
2,761
کل کل مجری و آشپز
کل کل مجری و آشپز
2,364