گریه واقعی


شبکه ۱
27 خرداد ماه 1400
05:21
درنگ ، نما : درنگنما
درنگ ، نما : درنگنما
820
امروز؛اینجا
امروز؛اینجا
390
هشتگ، سبک زندگی
هشتگ، سبک زندگی
179
اینجا چایخانه همزبان ، صدای زبان فارسی
اینجا چایخانه همزبان ، صدای زبان فارسی
325
داغی کاکل سیمرغ
داغی کاکل سیمرغ
203
جذام زخم زبان
جذام زخم زبان
425
به روشنی نور یک شمع
به روشنی نور یک شمع
189
لیوان نیمه پر
لیوان نیمه پر
363
چایخانه هم زبان
چایخانه هم زبان
175
درنگ، نما: درنگنما
درنگ، نما: درنگنما
263
امروز ، اینجا
امروز ، اینجا
200
عادت های ادبی
عادت های ادبی
421
به آب و آتش زده
به آب و آتش زده
275
افعی یا مهتاب ؟
افعی یا مهتاب ؟
321
شکاف عمیق
شکاف عمیق
182
هشتگ سبک زندگی
هشتگ سبک زندگی
232
اینجا چای خانه هم زبان ، صدای زبان فارسی
اینجا چای خانه هم زبان ، صدای زبان فارسی
196
پرهیز از بیگانگی
پرهیز از بیگانگی
131
در فردا باز است
در فردا باز است
277
بنوش، بخند، باورکن
بنوش، بخند، باورکن
273
حساسیت آزمایی
حساسیت آزمایی
268
پرهیز از بیگانگی
پرهیز از بیگانگی
374
گربه و حجله
گربه و حجله
563
در فردا باز است!
در فردا باز است!
544
بنوش، بخند، باور کن
بنوش، بخند، باور کن
448
غنچه ی کار جهان و باد بهاری
غنچه ی کار جهان و باد بهاری
278
پرنده ای شبیه هفت
پرنده ای شبیه هفت
456
چایخانه هم زبان
چایخانه هم زبان
391
قند و عسل، زبان فارسی، بیا و بنوش
قند و عسل، زبان فارسی، بیا و بنوش
406
در فردا باز است
در فردا باز است
378
به روشنی نور یک شمع
به روشنی نور یک شمع
358
گربه و حجله
گربه و حجله
451
جذام زخم زبان
جذام زخم زبان
387
مساله‌ی کبرای نصمیم گرفته
مساله‌ی کبرای نصمیم گرفته
224
جراحی ادبی
جراحی ادبی
438
مهمان بسیار برجسته
مهمان بسیار برجسته
287
جذام زخم زبان
جذام زخم زبان
257
چایخانه هم زبان
چایخانه هم زبان
351
در فردا باز است
در فردا باز است
231
بنوش، بخند، باور کن
بنوش، بخند، باور کن
263
به روشنی نور یک شمع
به روشنی نور یک شمع
246
قند و عسل، زبان فارسی، بیابنوش
قند و عسل، زبان فارسی، بیابنوش
177
چایخانه هم زمان
چایخانه هم زمان
151
گربه و حجله
گربه و حجله
95
قسمت ۱ - چایخانه هم زبان
قسمت ۱ - چایخانه هم زبان
3,593
قسمت ۲ - قند و عسل ، زبان فارسی ، بیا و بنوش
قسمت ۲ - قند و عسل ، زبان فارسی ، بیا و بنوش
2,376
قسمت ۳ - پرهیز از بیگانگی
قسمت ۳ - پرهیز از بیگانگی
1,941
قسمت ۵ - در فردا باز است
قسمت ۵ - در فردا باز است
1,397
قسمت ۶ - مساله کبرای تصمیم گرفته
قسمت ۶ - مساله کبرای تصمیم گرفته
1,722
قسمت ۷ - بنوش ، بخند ، باور کن
قسمت ۷ - بنوش ، بخند ، باور کن
1,428
قسمت ۸ - جراحی ادبی
قسمت ۸ - جراحی ادبی
1,602
قسمت ۹ - جذام زخم زبان
قسمت ۹ - جذام زخم زبان
1,051
قسمت ۱۰ - به روشنی نور یک شمع
قسمت ۱۰ - به روشنی نور یک شمع
1,106
قسمت ۱۱ - راهبرد حبابی
قسمت ۱۱ - راهبرد حبابی
938
قسمت ۱۲ - افعی یا مهتاب ؟
قسمت ۱۲ - افعی یا مهتاب ؟
1,277
قسمت ۱۳ - به آب و آتش زدن
قسمت ۱۳ - به آب و آتش زدن
1,166
قسمت ۱۴-عادت های ادبی
قسمت ۱۴-عادت های ادبی
1,543
قسمت ۱۵-داغی کاکل سیمرغ
قسمت ۱۵-داغی کاکل سیمرغ
990
قسمت ۱۶ - شکاف عمیق
قسمت ۱۶ - شکاف عمیق
967
قسمت ۱۷ - غنچه ی کار جهان و باد بهاری
قسمت ۱۷ - غنچه ی کار جهان و باد بهاری
929
قسمت ۱۸ - پرنده ای شبیه هفت
قسمت ۱۸ - پرنده ای شبیه هفت
971
قسمت ۱۹ - حساسیت آزمایی
قسمت ۱۹ - حساسیت آزمایی
882
قسمت ۲۰ - مهمان بسیار برجسته
قسمت ۲۰ - مهمان بسیار برجسته
995
قسمت ۲۱-گریه واقعی
قسمت ۲۱-گریه واقعی
693
قست ۲۲ - درنگ، نما: درنگنما
قست ۲۲ - درنگ، نما: درنگنما
816
مسابقه پیامکی -قسمت ۲۱
مسابقه پیامکی -قسمت ۲۱
409
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۰
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۰
436
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۲
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۲
465
قسمت ۲۳ - امروز ، اینجا
قسمت ۲۳ - امروز ، اینجا
668
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۳
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۳
584
قسمت ۲۴-هشتگ،سبک زندگی
قسمت ۲۴-هشتگ،سبک زندگی
823
قسمت ۲۵ - اینجا چای خانه هم زیان ، صدای زبان فارسی
قسمت ۲۵ - اینجا چای خانه هم زیان ، صدای زبان فارسی
824
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۵
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۵
600
قسمت ۲۶-چایخانه هم زبان
قسمت ۲۶-چایخانه هم زبان
501
قسمت ۲۷-پرهیز از بیگانگی
قسمت ۲۷-پرهیز از بیگانگی
485
قسمت ۲۸ - گربه و حجله
قسمت ۲۸ - گربه و حجله
494
قسمت ۲۹-به روشنی یک شمع
قسمت ۲۹-به روشنی یک شمع
543
قسمت ۳۰-افعی یا مهتاب؟
قسمت ۳۰-افعی یا مهتاب؟
613
قسمت ۳۱-داغی کاکل سیمرغ
قسمت ۳۱-داغی کاکل سیمرغ
822
قسمت ۳۲-غنچه ی کار جهان و باد بهاری
قسمت ۳۲-غنچه ی کار جهان و باد بهاری
657
قسمت ۳۳-حساسیت آزمایی
قسمت ۳۳-حساسیت آزمایی
623
قسمت ۴ - گربه و حجله
قسمت ۴ - گربه و حجله
370
مهمان بسیار برجسته
مهمان بسیار برجسته
510
گریه واقعی
گریه واقعی
892
چایخانه هم زبان
چایخانه هم زبان
723
قند و عسل، زبان فارسی، بیا و بنوش
قند و عسل، زبان فارسی، بیا و بنوش
355
پرهیز از بیگانگی
پرهیز از بیگانگی
230
گربه و حجله
گربه و حجله
474
در فردا باز است
در فردا باز است
281
مساله ی کبرای تصمیم گرفته
مساله ی کبرای تصمیم گرفته
354
بنوش،بخند،باور کن
بنوش،بخند،باور کن
391
جراحی ادبی
جراحی ادبی
295
جذام زخم زبان
جذام زخم زبان
243
به روشنی نور یک شمع
به روشنی نور یک شمع
230
لیوان نیمه پر
لیوان نیمه پر
192
افعی یا مهتاب ؟
افعی یا مهتاب ؟
224
به آب و آتش زده
به آب و آتش زده
401
عادتهای ادبی
عادتهای ادبی
366
داغی کاکل سیمرغ
داغی کاکل سیمرغ
337
شکاف عمیق
شکاف عمیق
880
غنچه ی کار جهان و باد بهاری
غنچه ی کار جهان و باد بهاری
361
پرنده ای شبیه هفت
پرنده ای شبیه هفت
208
حساسیت آزمایی
حساسیت آزمایی
189
مهمان بسیار برجسته
مهمان بسیار برجسته
208