پخش زنده و آرشیو شبکه های اختصاصی نامزدها در تلوبیون - ۱


شبکه ۵
26 خرداد ماه 1400
14:57
تایم شیفت تلوبیون - ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۴)
تایم شیفت تلوبیون - ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۴)
31
تایم شیفت تلوبیون - ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
تایم شیفت تلوبیون - ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
79
تایم شیفت تلوبیون - ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
تایم شیفت تلوبیون - ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
45
زیرنویس تلوبیون در مسابقه کهکشان - ۶ بهمن ۱۴۰۰
زیرنویس تلوبیون در مسابقه کهکشان - ۶ بهمن ۱۴۰۰
13
تایم شیفت تلوبیون - ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
تایم شیفت تلوبیون - ۶ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
26
تایم شیفت تلوبیون - ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۴)
تایم شیفت تلوبیون - ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۴)
98
تایم شیفت تلوبیون - ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
تایم شیفت تلوبیون - ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
107
تایم شیفت تلوبیون - ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
تایم شیفت تلوبیون - ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
72
تایم شیفت تلوبیون - ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
تایم شیفت تلوبیون - ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
49
تایم شیفت تلوبیون - ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۴)
تایم شیفت تلوبیون - ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۴)
150
تایم شیفت تلوبیون - ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
تایم شیفت تلوبیون - ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
60
تایم شیفت تلوبیون - ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
تایم شیفت تلوبیون - ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
36
زیرنویس تلوبیون در مسابقه کهکشان - ۴ بهمن ۱۴۰۰
زیرنویس تلوبیون در مسابقه کهکشان - ۴ بهمن ۱۴۰۰
53
تایم شیفت تلوبیون - ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
تایم شیفت تلوبیون - ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
19
تایم شیفت تلوبیون - ۳ بهمن ۱۴۰۰ (۴)
تایم شیفت تلوبیون - ۳ بهمن ۱۴۰۰ (۴)
88
تایم شیفت تلوبیون - ۳ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
تایم شیفت تلوبیون - ۳ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
120
تایم شیفت تلوبیون - ۳ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
تایم شیفت تلوبیون - ۳ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
64
تایم شیفت تلوبیون - ۳ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
تایم شیفت تلوبیون - ۳ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
47
تایم شیفت تلوبیون - ۲ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
تایم شیفت تلوبیون - ۲ بهمن ۱۴۰۰ (۳)
32
تایم شیفت تلوبیون - ۲ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
تایم شیفت تلوبیون - ۲ بهمن ۱۴۰۰ (۲)
40
تایم شیفت تلوبیون - ۲ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
تایم شیفت تلوبیون - ۲ بهمن ۱۴۰۰ (۱)
35
زیرنویس تلوبیون در برنامه ورزشگاه - ۲ بهمن ۱۴۰۰
زیرنویس تلوبیون در برنامه ورزشگاه - ۲ بهمن ۱۴۰۰
27
تیزر تلوبیون در برنامه ورزشگاه - ۲ بهمن ۱۴۰۰
تیزر تلوبیون در برنامه ورزشگاه - ۲ بهمن ۱۴۰۰
18
زیرنویس تلوبیون در مسابقه کهکشان - ۲ بهمن ۱۴۰۰
زیرنویس تلوبیون در مسابقه کهکشان - ۲ بهمن ۱۴۰۰
40
تایم شیفت تلوبیون - ۱ بهمن ۱۴۰۰
تایم شیفت تلوبیون - ۱ بهمن ۱۴۰۰
70
زیرنویس تلوبیون در برنامه ورزشگاه - ۱ بهمن ۱۴۰۰
زیرنویس تلوبیون در برنامه ورزشگاه - ۱ بهمن ۱۴۰۰
39
تیزر تلوبیون در برنامه ورزشگاه - ۱ بهمن ۱۴۰۰
تیزر تلوبیون در برنامه ورزشگاه - ۱ بهمن ۱۴۰۰
26
زیرنویس تلوبیون در مسابقه کهکشان - ۱ بهمن ۱۴۰۰
زیرنویس تلوبیون در مسابقه کهکشان - ۱ بهمن ۱۴۰۰
80
تایم شیفت تلوبیون - ۳۰ دی ۱۴۰۰ (۳)
تایم شیفت تلوبیون - ۳۰ دی ۱۴۰۰ (۳)
120
تایم شیفت تلوبیون - ۳۰ دی ۱۴۰۰ (۲)
تایم شیفت تلوبیون - ۳۰ دی ۱۴۰۰ (۲)
98