مهمان بسیار برجسته


شبکه ۱
26 خرداد ماه 1400
05:16
گریه واقعی
گریه واقعی
564
درنگ ، نما : درنگنما
درنگ ، نما : درنگنما
829
امروز؛اینجا
امروز؛اینجا
404
هشتگ، سبک زندگی
هشتگ، سبک زندگی
179
اینجا چایخانه همزبان ، صدای زبان فارسی
اینجا چایخانه همزبان ، صدای زبان فارسی
325
داغی کاکل سیمرغ
داغی کاکل سیمرغ
203
جذام زخم زبان
جذام زخم زبان
425
به روشنی نور یک شمع
به روشنی نور یک شمع
190
لیوان نیمه پر
لیوان نیمه پر
363
چایخانه هم زبان
چایخانه هم زبان
177
درنگ، نما: درنگنما
درنگ، نما: درنگنما
275
امروز ، اینجا
امروز ، اینجا
200
عادت های ادبی
عادت های ادبی
433
به آب و آتش زده
به آب و آتش زده
277
افعی یا مهتاب ؟
افعی یا مهتاب ؟
321
شکاف عمیق
شکاف عمیق
182
هشتگ سبک زندگی
هشتگ سبک زندگی
237
اینجا چای خانه هم زبان ، صدای زبان فارسی
اینجا چای خانه هم زبان ، صدای زبان فارسی
196
پرهیز از بیگانگی
پرهیز از بیگانگی
131
در فردا باز است
در فردا باز است
278
بنوش، بخند، باورکن
بنوش، بخند، باورکن
274
حساسیت آزمایی
حساسیت آزمایی
268
پرهیز از بیگانگی
پرهیز از بیگانگی
374
گربه و حجله
گربه و حجله
571
در فردا باز است!
در فردا باز است!
545
بنوش، بخند، باور کن
بنوش، بخند، باور کن
452
غنچه ی کار جهان و باد بهاری
غنچه ی کار جهان و باد بهاری
278
پرنده ای شبیه هفت
پرنده ای شبیه هفت
464
چایخانه هم زبان
چایخانه هم زبان
392
قند و عسل، زبان فارسی، بیا و بنوش
قند و عسل، زبان فارسی، بیا و بنوش
418
در فردا باز است
در فردا باز است
389
به روشنی نور یک شمع
به روشنی نور یک شمع
371
گربه و حجله
گربه و حجله
451
جذام زخم زبان
جذام زخم زبان
401
مساله‌ی کبرای نصمیم گرفته
مساله‌ی کبرای نصمیم گرفته
239
جراحی ادبی
جراحی ادبی
452
مهمان بسیار برجسته
مهمان بسیار برجسته
287
جذام زخم زبان
جذام زخم زبان
257
چایخانه هم زبان
چایخانه هم زبان
362
در فردا باز است
در فردا باز است
246
بنوش، بخند، باور کن
بنوش، بخند، باور کن
268
به روشنی نور یک شمع
به روشنی نور یک شمع
257
قند و عسل، زبان فارسی، بیابنوش
قند و عسل، زبان فارسی، بیابنوش
179
چایخانه هم زمان
چایخانه هم زمان
158
گربه و حجله
گربه و حجله
124
قسمت ۱ - چایخانه هم زبان
قسمت ۱ - چایخانه هم زبان
3,605
قسمت ۲ - قند و عسل ، زبان فارسی ، بیا و بنوش
قسمت ۲ - قند و عسل ، زبان فارسی ، بیا و بنوش
2,377
قسمت ۳ - پرهیز از بیگانگی
قسمت ۳ - پرهیز از بیگانگی
1,951
قسمت ۵ - در فردا باز است
قسمت ۵ - در فردا باز است
1,398
قسمت ۶ - مساله کبرای تصمیم گرفته
قسمت ۶ - مساله کبرای تصمیم گرفته
1,723
قسمت ۷ - بنوش ، بخند ، باور کن
قسمت ۷ - بنوش ، بخند ، باور کن
1,437
قسمت ۸ - جراحی ادبی
قسمت ۸ - جراحی ادبی
1,604
قسمت ۹ - جذام زخم زبان
قسمت ۹ - جذام زخم زبان
1,051
قسمت ۱۰ - به روشنی نور یک شمع
قسمت ۱۰ - به روشنی نور یک شمع
1,107
قسمت ۱۱ - راهبرد حبابی
قسمت ۱۱ - راهبرد حبابی
938
قسمت ۱۲ - افعی یا مهتاب ؟
قسمت ۱۲ - افعی یا مهتاب ؟
1,277
قسمت ۱۳ - به آب و آتش زدن
قسمت ۱۳ - به آب و آتش زدن
1,166
قسمت ۱۴-عادت های ادبی
قسمت ۱۴-عادت های ادبی
1,545
قسمت ۱۵-داغی کاکل سیمرغ
قسمت ۱۵-داغی کاکل سیمرغ
990
قسمت ۱۶ - شکاف عمیق
قسمت ۱۶ - شکاف عمیق
969
قسمت ۱۷ - غنچه ی کار جهان و باد بهاری
قسمت ۱۷ - غنچه ی کار جهان و باد بهاری
929
قسمت ۱۸ - پرنده ای شبیه هفت
قسمت ۱۸ - پرنده ای شبیه هفت
971
قسمت ۱۹ - حساسیت آزمایی
قسمت ۱۹ - حساسیت آزمایی
882
قسمت ۲۰ - مهمان بسیار برجسته
قسمت ۲۰ - مهمان بسیار برجسته
996
قسمت ۲۱-گریه واقعی
قسمت ۲۱-گریه واقعی
693
قست ۲۲ - درنگ، نما: درنگنما
قست ۲۲ - درنگ، نما: درنگنما
816
مسابقه پیامکی -قسمت ۲۱
مسابقه پیامکی -قسمت ۲۱
414
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۰
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۰
436
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۲
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۲
466
قسمت ۲۳ - امروز ، اینجا
قسمت ۲۳ - امروز ، اینجا
668
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۳
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۳
586
قسمت ۲۴-هشتگ،سبک زندگی
قسمت ۲۴-هشتگ،سبک زندگی
823
قسمت ۲۵ - اینجا چای خانه هم زیان ، صدای زبان فارسی
قسمت ۲۵ - اینجا چای خانه هم زیان ، صدای زبان فارسی
824
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۵
مسابقه پیامکی - قسمت ۲۵
603
قسمت ۲۶-چایخانه هم زبان
قسمت ۲۶-چایخانه هم زبان
504
قسمت ۲۷-پرهیز از بیگانگی
قسمت ۲۷-پرهیز از بیگانگی
485
قسمت ۲۸ - گربه و حجله
قسمت ۲۸ - گربه و حجله
494
قسمت ۲۹-به روشنی یک شمع
قسمت ۲۹-به روشنی یک شمع
543
قسمت ۳۰-افعی یا مهتاب؟
قسمت ۳۰-افعی یا مهتاب؟
615
قسمت ۳۱-داغی کاکل سیمرغ
قسمت ۳۱-داغی کاکل سیمرغ
831
قسمت ۳۲-غنچه ی کار جهان و باد بهاری
قسمت ۳۲-غنچه ی کار جهان و باد بهاری
658
قسمت ۳۳-حساسیت آزمایی
قسمت ۳۳-حساسیت آزمایی
623
قسمت ۴ - گربه و حجله
قسمت ۴ - گربه و حجله
370
مهمان بسیار برجسته
مهمان بسیار برجسته
510
گریه واقعی
گریه واقعی
892
چایخانه هم زبان
چایخانه هم زبان
723
قند و عسل، زبان فارسی، بیا و بنوش
قند و عسل، زبان فارسی، بیا و بنوش
355
پرهیز از بیگانگی
پرهیز از بیگانگی
230
گربه و حجله
گربه و حجله
474
در فردا باز است
در فردا باز است
281
مساله ی کبرای تصمیم گرفته
مساله ی کبرای تصمیم گرفته
355
بنوش،بخند،باور کن
بنوش،بخند،باور کن
393
جراحی ادبی
جراحی ادبی
297
جذام زخم زبان
جذام زخم زبان
243
به روشنی نور یک شمع
به روشنی نور یک شمع
230
لیوان نیمه پر
لیوان نیمه پر
193
افعی یا مهتاب ؟
افعی یا مهتاب ؟
225
به آب و آتش زده
به آب و آتش زده
411
عادتهای ادبی
عادتهای ادبی
366
داغی کاکل سیمرغ
داغی کاکل سیمرغ
338
شکاف عمیق
شکاف عمیق
880
غنچه ی کار جهان و باد بهاری
غنچه ی کار جهان و باد بهاری
361
پرنده ای شبیه هفت
پرنده ای شبیه هفت
209
حساسیت آزمایی
حساسیت آزمایی
189