سوارکاری تور جهانی قهرمانان


شبکه ورزش
12 خرداد ماه 1400
22:36
مسابقات پرش با اسب جایزه بزرگ انگلیس ۲۰۲۱
مسابقات پرش با اسب جایزه بزرگ انگلیس ۲۰۲۱
183
رقابت های پایانی پرش با اسب جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
رقابت های پایانی پرش با اسب جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
181
مسابقات پرش با اسب قهرمانی اروپا - اسپانیا ۲۰۲۱
مسابقات پرش با اسب قهرمانی اروپا - اسپانیا ۲۰۲۱
633
مسابقات پرش با اسب ده سوارکار برتر دنیا - سوییس ۲۰۲۱
مسابقات پرش با اسب ده سوارکار برتر دنیا - سوییس ۲۰۲۱
271
سوارکاري پرش با اسب ده سوارکار برتر جهان سوئيس ۲۰۲۱
سوارکاري پرش با اسب ده سوارکار برتر جهان سوئيس ۲۰۲۱
663
مسابقات سوارکاری پرش با اسب جام ملل اسپانیا ۲۰۲۱
مسابقات سوارکاری پرش با اسب جام ملل اسپانیا ۲۰۲۱
308
مسابقات پایانی جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
مسابقات پایانی جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
219
دور پایاینی مسابقات پرش با اسب جام ملل اسپانیا ۲۰۲۱
دور پایاینی مسابقات پرش با اسب جام ملل اسپانیا ۲۰۲۱
184
.مسابقات پرش با اسب فرانسه ۲۰۲۱
.مسابقات پرش با اسب فرانسه ۲۰۲۱
314
پرش با اسب رقابت های سه روزه فرانسه ۲۰۲۱
پرش با اسب رقابت های سه روزه فرانسه ۲۰۲۱
307
پرش با اسب
پرش با اسب
1,024
پرش با اسب فرانسه ۲۰۲۱
پرش با اسب فرانسه ۲۰۲۱
375
مسابقات پرش با اسب واشینگتن آمریکا ۲۰۲۱
مسابقات پرش با اسب واشینگتن آمریکا ۲۰۲۱
374
رقابت های پرش با اسب جدول C - آمریکا ۲۰۲۱
رقابت های پرش با اسب جدول C - آمریکا ۲۰۲۱
409
مسابقات پرش با اسب کانادا ۲۰۲۱
مسابقات پرش با اسب کانادا ۲۰۲۱
853
پرش با اسب
پرش با اسب
886
کالسکه رانی انتخابی جام جهانی فرانسه ۲۰۲۱
کالسکه رانی انتخابی جام جهانی فرانسه ۲۰۲۱
633
رقابت های پرش با اسب - آمریکا ۲۰۲۱
رقابت های پرش با اسب - آمریکا ۲۰۲۱
880
رقابت های پایانی جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
رقابت های پایانی جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
339
پرش با اسب فرانسه ۲۰۲۱
پرش با اسب فرانسه ۲۰۲۱
1,211
رقابت های پایانی جام ملل اسپانیا ۲۰۲۱
رقابت های پایانی جام ملل اسپانیا ۲۰۲۱
454
پرش با اسب جام ملل اسپانیا ۲۰۲۱
پرش با اسب جام ملل اسپانیا ۲۰۲۱
621
دور پایانی رقابت های پرش با اسب جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
دور پایانی رقابت های پرش با اسب جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
549
مسابقات پرش با اسب کانادا ۲۰۲۱
مسابقات پرش با اسب کانادا ۲۰۲۱
981
دور پایانی رقابت های پرش با اسب جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
دور پایانی رقابت های پرش با اسب جام ملل - اسپانیا ۲۰۲۱
614
مسابقات پرش از موانع ۱۵۰ سانتی متری - کانادا ۲۰۲۱
مسابقات پرش از موانع ۱۵۰ سانتی متری - کانادا ۲۰۲۱
427
دورمقدماتی سوارکاری قهرمانی اروپا - آلمان ۲۰۲۱
دورمقدماتی سوارکاری قهرمانی اروپا - آلمان ۲۰۲۱
423
پرش با اسب جام ملل هلند- ۲۰۲۱
پرش با اسب جام ملل هلند- ۲۰۲۱
659
پرش با اسب جام ملل هلند - ۲۰۲۱
پرش با اسب جام ملل هلند - ۲۰۲۱
1,664
قهرمانی پرش با اسب
قهرمانی پرش با اسب
177