گفتگوی صمیمی با نماینده سعید جلیلی


شبکه ۲
11 خرداد ماه 1400
22:14
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۸
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۸
550
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۷
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۷
773
اخبار انتخابات- بخش ۵
اخبار انتخابات- بخش ۵
2,031
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۶
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۶
671
اخبار انتخابات - بخش ۴
اخبار انتخابات - بخش ۴
1,696
اخبار انتخابات - ۲۸ خرداد - بخش ۳
اخبار انتخابات - ۲۸ خرداد - بخش ۳
1,833
اخبار انتخابات - ۲۸ خرداد - بخش ۲
اخبار انتخابات - ۲۸ خرداد - بخش ۲
1,795
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۵
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۵
552
اخبار انتخابات - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
اخبار انتخابات - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
2,586
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۴
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۴
750
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۳
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۳
1,394
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۲
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۲
3,126
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۱
ارتباط با مراکز استان ها - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - بخش ۱
4,358
ارتباط مستقیم - کردستان
ارتباط مستقیم - کردستان
1,129
حماسه حضور - ارتباط مستقیم فارس
حماسه حضور - ارتباط مستقیم فارس
466
ارتباط مستقیم - قزوین
ارتباط مستقیم - قزوین
1,032
ارتباط مستقیم - گیلان
ارتباط مستقیم - گیلان
414
ارتباط مستقیم با سعید جلیلی
ارتباط مستقیم با سعید جلیلی
1,944
ارتباط مستقیم با  محسن رضایی
ارتباط مستقیم با محسن رضایی
2,976
ارتباط تصویری خبر ۲۰:۳۰ با عبدالناصر همتی
ارتباط تصویری خبر ۲۰:۳۰ با عبدالناصر همتی
5,216
گفتگوی صمیمی با نماینده امیرحسین قاضی زاده هاشمی
گفتگوی صمیمی با نماینده امیرحسین قاضی زاده هاشمی
6,936
بدون تعارف-امیرحسین قاضی زاده هاشمی
بدون تعارف-امیرحسین قاضی زاده هاشمی
33,940
گفتگوی صمیمی با نماینده علیرضا زاکانی
گفتگوی صمیمی با نماینده علیرضا زاکانی
9,569
بدون تعارف- علیرضا زاکانی
بدون تعارف- علیرضا زاکانی
15,635
گفتگو صمیمی با نماینده محسن مهرعلیزاده
گفتگو صمیمی با نماینده محسن مهرعلیزاده
7,022
بدون تعارف- محسن مهرعلیزاده
بدون تعارف- محسن مهرعلیزاده
14,310
گفتگوی صمیمی با نماینده سید ابراهیم رئیسی
گفتگوی صمیمی با نماینده سید ابراهیم رئیسی
23,943
بدون تعارف-سید ابراهیم رئیسی
بدون تعارف-سید ابراهیم رئیسی
57,422
بدون تعارف- سعید جلیلی
بدون تعارف- سعید جلیلی
28,671