۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰


۴ تیر ۱۴۰۰
۴ تیر ۱۴۰۰
77,410
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
74,561
تجربه زندگی در زمان مرگ!
تجربه زندگی در زمان مرگ!
57,622
خداوند به خواسته اش رساند!
خداوند به خواسته اش رساند!
33,056
داستان مرگ ازکجا شروع شد
داستان مرگ ازکجا شروع شد
25,555
از غم شهادت پسر دایی مرگ را تجربه کرد!
از غم شهادت پسر دایی مرگ را تجربه کرد!
18,523
علاقه به دیدن برزخ داشت!
علاقه به دیدن برزخ داشت!
19,892
جستجوی سی و هشتم
جستجوی سی و هشتم
62,538
۱۴ خرداد ۱۴۰۰
۱۴ خرداد ۱۴۰۰
60,985
۷ خرداد ۱۴۰۰
۷ خرداد ۱۴۰۰
82,102
ورود به تونل و مواجه شدن با مرگ
ورود به تونل و مواجه شدن با مرگ
68,348
تبدیل به پرنده شدم
تبدیل به پرنده شدم
44,302
به هر قیمتی دوست دارم برگردم
به هر قیمتی دوست دارم برگردم
35,738
لحظه کنده شدن روح از جسم
لحظه کنده شدن روح از جسم
36,273
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
104,597
لحظات عجیب بعد از مرگ !
لحظات عجیب بعد از مرگ !
82,657
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
185,331
هر مسئله ای رو انکار میکردم با جزئیات نمایش داده میشد
هر مسئله ای رو انکار میکردم با جزئیات نمایش داده میشد
93,559
داخل یک تونل بی انتها پرواز می کردم
داخل یک تونل بی انتها پرواز می کردم
63,607
دوست داشتم برگردم و زندگی گذشته رو جبران کنم
دوست داشتم برگردم و زندگی گذشته رو جبران کنم
50,062
برگشتم به دوران کودکی و خاطراتم رو مرور کردم
برگشتم به دوران کودکی و خاطراتم رو مرور کردم
35,221
قبل از این اتفاق بزرگ به هیچ چیزی اعتقاد نداشتم
قبل از این اتفاق بزرگ به هیچ چیزی اعتقاد نداشتم
69,103
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
159,988
تجربه عجیب و لحظات قبل از مرگ
تجربه عجیب و لحظات قبل از مرگ
120,277
حس میکردم به خونه اصلی خودم برگشتم
حس میکردم به خونه اصلی خودم برگشتم
33,410
علاقه ای نداشتم به دنیا برگردم
علاقه ای نداشتم به دنیا برگردم
28,981
حضور در اتاقکی تاریک با دید سیصد و شصت درجه
حضور در اتاقکی تاریک با دید سیصد و شصت درجه
24,559
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
86,429
مشاهده تونلی عجیب رو به پایین و مارپیچ مانند
مشاهده تونلی عجیب رو به پایین و مارپیچ مانند
65,665